Nieuws

Nieuws

Parro

Parro is één van onze communicatiemiddelen waarin wij korte mededelingen kunnen doen, vragen kunnen stellen, of gewoon kunnen vertellen wat die dag gebeurd is. Er wordt geregeld gebruik van gemaakt. Bijna elk gezin is nu gekoppeld aan onze school. Als u dit ook wilt, maar er heeft nog geen koppeling plaats gevonden kunt u dit aangeven aan de leerkracht. Zij zal u dan helpen.

Lees verder

Vacatures GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en heeft als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. Op dit moment zoekt zij twee enthousiaste leden. In de bijlage ziet u de vacatures.

Lees verder

Bag2school

Beste ouder(s)/verzorger(s), Over een paar weken doen wij weer mee aan de actie Bag2school. Met deze actie zamelen we als school kleding in. Per kilo krijgen we €0,30. Mocht u uw kast binnenkort gaan opruimen en kleding hebben wat niet meer past, lever deze dan in op school. De precieze datum zal de volgende keer in de Nieuwsbrief komen te staan. Wat mag wél ingezameld worden? ? Goede kwaliteit

Lees verder

Even voorstellen…

In de vorige nieuwsbrief stelden Tatyata, Kewin en Mirjam zich al voor. Zij zijn studenten op onze school; zij komen van verschillende opleidingsscholen. Deze week was ook meester Martijn op onze school (gr. 5) en volgende week zal ook juf Celina bij ons op school komen (gr. 8). Ook zij zijn studenten van Windesheim en van de KPZ. Op deze manier proberen wij een actieve rol te nemen in het oplossen van het leerkrachtentekort. Juf Celina en meester Martijn zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.

Lees verder

Nieuwsbrief GGD

Vrijdag 18 oktober komt de GGD bij ons op school voor groep 7 voor het Preventief Gezondheidsonderzoek. In de bijlage ziet u alvast een artikel hierover. De ouders ontvangen hiervoor een thuis een tijdstip.

Lees verder

Jubileum Juf Gonnie

Gisteren vierden wij een feestje op onze school! We vierden dat juf Gonnie al 25 jaar juffrouw is! Het is tegenwoordig best een prestatie om 25 jaar in het onderwijs te zitten! En voor Gonnie geldt dat dat ook nog eens op dezelfde school is! Ze is begonnen als leerkracht groep 1-2 op de vroegere Titus Brandsmaschool, en gelukkig is zij meegegaan na de vorming van de SWS Titus Brandsma. Inmiddels heeft juf Gonnie al in alle groepen gestaan. Gisteren zijn de kinderen getrakteerd op een lekker gebakje. We zullen op een ander moment het feest vieren met de collega’s

Lees verder

Fusieflits 1

In de vorige nieuwsbrief heeft u al gehoord dat gedurende dit schooljaar bekeken zal worden of we in Nagele kunnen komen tot één school. De eerste aanzet daarvoor is gebeurd tijdens een bijeenkomst met de beide teams en de m.r.-en.

Lees verder

Algemene vergadering en Informatieavond

Op 18 september hebben we onze algemene ouderavond. Het gedeelte voor de pauze is bedoeld voor de jaarvergadering. De m.r. , de s.a.c. en de a.c. presenteren zichzelf dan. Ook zal de penningmeester van de a.c het financieel jaarverslag presenteren. In het tweede deel van de avond krijgt u de gelegenheid om een klas binnen te gaan. De leerkracht van die klas geeft dan informatie over die groep. Waar gaat uw kind het komende jaar allemaal mee te maken krijgen, wat gaat er gebeuren in die groep en waar ligt m.n. de aandacht? Dit zijn allemaal zaken die in dit tweede deel aan de orde zullen komen. De avond is niet bedoeld om vragen van ouders over individuele kinderen te beantwoorden, uiteraard kunt u wel algemene vragen stellen. De avond begint om 20.00 uur, deel 2 zal starten om 21.00 uur. Na afloop van de avond is er gelegenheid om in informele sfeer een drankje te drinken en andere ouders of leerkrachten te ontmoeten

Lees verder

Type cursus (voor groep 6,7 en 8)

Vandaag krijgen de kinderen enkele folders voor type-cursussen mee. Als u interesse heeft, kunt u zich opgeven voor een van deze cursussen. Instituut Noord heeft aangegeven de cursus wel op onze school te willen geven, als daar genoeg gegadigden voor zijn. Als we daar gebruik van willen maken, is het handig voor ons dat te weten. Wilt u zich in dat geval opgeven bij mevr. Ilse van Brussel? Dat kan door haar te mailen (Ilsevanbrussel@gmail.com ) U kunt haar natuurlijk ook aanspreken.

Lees verder

Rots en Water

Al enkele jaren wordt er bij ons op school de weerbaarheidstraining Rots en Water gegeven. Aanvankelijk alleen in groep 8, vorig schooljaar ook in groep 7. De resultaten daarvan zijn positief, en we merken een grotere binding in de groep na de training. Het doel van Rots en Water is het vergroten van de communicatie-en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen. Ook heeft het ten doel om problemen als conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te verminderen. Juist de eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor de vorming van de groepssfeer. Rots en Water past hier uitstekend in. Dit schooljaar gaan we de training aanbieden aan alle kinderen van de school. Dus van groep 1 t/m groep 8. We starten a.s. maandag en de lessen gaan door tot de herfstvakantie. Natuurlijk is er voor de verschillende leeftijdsgroepen een aangepast programma. De kinderen van groep 8 hebben vorig schooljaar Rots en Water al gehad. Zij krijgen dit schooljaar een verdiepingsprogramma.

Lees verder

Onderzoek tot fusie CBS de Klimop en SWS Titus Brandsma

Vorig schooljaar heeft het College van Bestuur (CvB) aan de M.R.-en van de beide scholen in Nagele advies gevraagd over een mogelijke fusie tussen beide scholen. De M.R. hebben hierop positief gereageerd. Daarom zal dit schooljaar toegewerkt worden naar de totstandkoming van één school in Nagele. De eerste fusievergadering is deze week al geweest. Hierin is gesproken over een fusieplan; wat moet vooraf helder afgesproken zijn, welke leerkrachten en ouders willen zitting nemen in de diverse werkgroepen en hoe is de communicatie naar ouders toe? Er wordt nu gewerkt aan het fusieplan en binnenkort wordt een avond georganiseerd om u allen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

Lees verder

Schoolafspraken

- De eerste schoolbel gaat ’s morgens om 8.40 uur. Voor de leerlingen is dit het teken dat het buitenspel gestopt moet worden om naar binnen te gaan. De lessen kunnen dan om 8.45 uur beginnen. Sommige kinderen van groep 1-3 vinden het fijn om door de ouder naar binnen gebracht te worden. Die mogelijkheid is er. Bij de overige kinderen is dit niet nodig.

Lees verder

Startgesprekken

In de 2e week van het nieuwe schooljaar zijn er weer startgesprekken. Ouders en leerkrachten kunnen dan met elkaar kennis maken of opnieuw ontmoeten, mogelijk ook eigen verwachtingen uitspreken. In het gesprek geeft u elkaar meer informatie en kunt u elkaar bevragen op zienswijzen. (Natuurlijk is er een overdracht van de vorige leerkracht naar de nieuwe leerkracht geweest). Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid voor een startgesprek kunt u zelf per mail of telefonisch (0527-652940) een afspraak maken met de leerkracht. Ook kunt u natuurlijk persoonlijk de leerkracht aanspreken. Hieronder de mailadressen van de leerkrachten.

Lees verder

Groepsvormende activiteiten

Aan het begin van het schooljaar is het belangrijk voor een groep om elkaar weer opnieuw te ‘ontdekken’ en elk kind zal weer even ‘zijn draai moeten vinden’ in de groep. Voor de groepsvorming zijn de eerste weken van het schooljaar dan ook erg belangrijk. Elke leerkracht zal de eerste weken veel aandacht geven aan de groepscultuur en de groepsbinding. Zij zal hier tijd voor vrij maken, zodat elke dag een groepsvormende activiteit in spelvorm kan plaats vinden.

Lees verder

Nederlandse taal

Vanzelfsprekend wordt het onderwijs in het Nederlands gegeven. Maar niet iedereen leert vanaf zijn/haar geboorte Nederlands te spreken. Als thuis voornamelijk in een andere taal wordt gesproken 3 kan dat voor problemen zorgen in de onderbouw van de school. Daarom zal ook dit schooljaar een juffrouw komen die niet-Nederlandse kinderen extra zal begeleiden, m.n. in de lagere klassen van de school. Dit is juf Mirjam Blaas (m.blaas@aves.nl ) Voor deze functie is zij op dinsdag en woensdag aanwezig. Daarnaast zit zij in haar afstudeerjaar van de Pabo, in dat kader zal zij donderdag op onze school zijn.

Lees verder

Slotfeest 11 juli

Op donderdagavond 11 juli hebben we weer ons jaarlijkse slotfeest. De kinderen krijgen vandaag een uitnodiging mee. De uitnodiging is voor alle kinderen die op dit moment bij ons op school zitten en alle ouders. Natuurlijk heeft groep 7-8 weer een fraaie slotmusical ingestudeerd. Maar ook de kinderen van groep 1 t/m 6 willen u laten zien wat zij ingestudeerd hebben. We rekenen op uw aller komst!

Lees verder

Afscheid groep 8

Gisterenavond hebben we een hele gezellige slotavond van dit schooljaar gehad. De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben gezamenlijk een mooi lied over een reis door het heelal ten gehore gebracht. En daarna de eindmusical van groep 7-8 over de feestplaneet. Nogmaals dank jongens en meisjes: we hebben genoten! En ook dank aan iedereen die jullie geholpen heeft: de juffen, de ouders van groep 7-8, de mensen van het geluid en het licht, de mensen van de A.C. en iedereen die op enigerwijze heeft geholpen bij het tot stand komen van deze avond. En na deze dag begint dan de zomervakantie. Ik wil alle kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen van harte een heerlijke, rustige, gezellige vakantie toewensen. Ik hoop iedereen op 26 augustus gezond en wel weer terug te zien!

Lees verder

Afscheid leerkrachten

Vandaag nemen we ook afscheid van een aantal leerkrachten op onze school. Zoals bekend vertrekken juf Marye, juf Kelly en juf Janiek. Gelukkig hebben zij alle drie een plekje op een andere school in de stichting gevonden, in overeenstemming met hun eigen wensen. We vinden het jammer dat zij vertrekken, maar begrijpen ook dat het goed is voor de onderwijsontwikkeling van leerkrachten om geregeld nieuwe ervaringen op te doen op verschillende scholen. Daarnaast vertrekken ook enkele mensen die wat korter bij ons op school zijn geweest: juf Rianne, juf Manon en juf Esther. Ook zij gaan als leerkracht/onderwijsassistent/leerkracht-assistent op andere scholen in de stichting verder. Beste mensen, het ga jullie goed en ongetwijfeld zien we elkaar in onze stichting weer terug. Tot dan!

Lees verder

Schoonmaakouders: bedankt!!!!

Wat fijn dat er zoveel ouders zijn geweest vorige week voor de schoonmaakweek. Het was, zeker in het begin van de week, ook nog eens verschrikkelijk warm. Ik wil, namens de kinderen, u allen van harte bedanken hiervoor. Ook alle leerkrachten wil ik bedanken voor het meehelpen. Het is heerlijk om lekker in een frisse school te werken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn: u kunt bij de kleuterklas kleuterspeelgoed ophalen om thuis schoon te maken. De kleuterjuffen weten welk speelgoed al schoon is.

Lees verder

Uitslag verkiezingen MR

Vorige week heeft iedere ouder via zijn/haar oudste kind een stemformulier ontvangen. Hierop kon u uw stem uitbrengen op een van de beide ouders die zich kandidaat hebben gesteld om namens de ouders zitting te nemen in de MR met ingang van het nieuwe schooljaar. Wij willen beide kandidaten, Mirjam Damman en Marije Hesseling, nogmaals danken hiervoor. Het is fijn om nu te kunnen melden dat 66 % van de ouders hun stem heeft uitgebracht. De sluitingsdatum is verstreken en de stemmen zijn geteld. De meeste stemmen zijn gegaan naar Mirjam Damman, zij zal dus na de zomervakantie mede de ouders gaan vertegenwoordigen in de MR van sws Titus Brandsma.

Lees verder

Juffendag 3 juli

Woensdag 3 juli vieren de juffen gezamenlijk hun verjaardagen. We hebben voor de kinderen deze ochtend een leuk programma bedacht. *De juffen zorgen deze ochtend voor eten en drinken, de kinderen nemen deze dag geen eten en drinken mee. *Indien de weersomstandigheden het toelaten moeten de kinderen zwemkleding/handdoek/ slippers/zonnebrand meenemen. De kinderen mogen ook waterpistolen meenemen (graag voorzien van naam). Dinsdagmiddag 2 juli beslissen we of dit door kan gaan! *De klassenouders regelen de cadeautjes voor de juffen. Wij hebben er al erg veel zin in, wij hopen jullie ook!

Lees verder

Laatste schooldag

Omdat de kinderen relatief laat thuis komen na het slotfeest (rond 21.00 uur is het officiële programma beëindigd) mogen zij de dag na het slotfeest langer uitslapen. We hopen alle kinderen om 10.30 uur weer op school te zien. Is het voor u niet mogelijk dat uw kind uitslaapt, dan kunt u uw kind gewoon naar school brengen. De leerkrachten zijn ook aanwezig. En dan begint die dag de zomervakantie om 12.00 uur. Alle kinderen, dus ook de kinderen van gr. 5 t/m 8 zijn die laatste middag vrij. Denkt u aan de gymspullen? Het zou jammer zijn als die de hele vakantie op school blijven liggen.

Lees verder

Tussenschoolse opvang (overblijven) Herhaalde oproep!!!!

Binnenkort zal groep 8 afscheid nemen. Met deze groep verdwijnen ook een aantal overblijfouders. Ook om andere redenen hebben sommige 3 verblijfouders aangegeven het volgend schooljaar niet meer te kunnen overblijven. Voor ons betekent het vertrek van deze ouders dat we een tekort aan overblijfouders dreigen te krijgen, vooral op de maandag en donderdag. Vandaar onze dringende oproep: wie van u wil en kan deelnemen aan onze overblijfgroep? Ook opa’s en oma’s kunnen overblijven. U ontvangt hiervoor een goede vergoeding. Bij onvoldoende overblijfouders zijn wij genoodzaakt om het overblijven bij bijv. de SKN neer te leggen. Dit zal leiden tot een flinke prijsverhoging. We willen dit natuurlijk voorkomen, daarom deze dringende vraag.

Lees verder

Rapporten mee

Volgende week krijgt uw kind het laatste rapport mee. U wordt in de gelegenheid gesteld om een 10-minuten gesprek met de leerkracht te hebben. Wilt u zelf een afspraak maken met de leerkracht als u hiervan gebruik wilt maken? Ook de leerkracht kan er voor kiezen om met u nog een laatste gesprek te hebben. Zij zal dan een afspraak met u maken.

Lees verder

Rapporten mee

Volgende week krijgt uw kind het laatste rapport mee. U wordt in de gelegenheid gesteld om een 10-minuten gesprek met de leerkracht te hebben. Wilt u zelf een afspraak maken met de leerkracht als u hiervan gebruik wilt maken? Ook de leerkracht kan er voor kiezen om met u nog een laatste gesprek te hebben. Zij zal dan een afspraak met u maken.

Lees verder

Knakworst-dag

Op het eind van het schooljaar trakteren de overblijfouders alle kinderen op een broodje knakworst met een glas ranja daarbij. Dit jaar zal dat zijn op 9 juli. Alle kinderen mogen dan overblijven

Lees verder

Foto’s mee

De kinderen krijgen deze week de inlogcodes van de schoolfotograaf mee. Met deze inlogcode kunnen zij via www.fotokoch.nl de foto’s opvragen en bestellen. Ouders, die al eerder in de week geprobeerd hebben in te loggen zullen gemerkt hebben dat dit niet lukt. Gisterenavond heb ik de codes vrijgegeven, waardoor iedereen binnen 10 dagen de gratis groepsfoto kan bestellen.

Lees verder

Haag knippen

Wat groeit de haag van onze school! De haag wordt onderhouden door José Hooyer. José geeft aan dat zij voor de vakantie nog éénmaal de haag wil knippen, en zij vraagt hier hulp bij. Graag zou ze willen dat voor deze keer 2 mensen haar willen helpen. Welke vader/moeder zou dit voor deze keer met haar willen doen? Als u in de mogelijkheid bent kunt u dat bij mij aangeven, maar u kunt ook rechtstreeks José aanspreken of bellen. (06-52318294)

Lees verder

Startgesprekken (02 – 06 september)

In de 2e week van het nieuwe schooljaar zijn er weer startgesprekken. U kunt hiervan gebruik maken als u graag aan de start van het nieuwe schooljaar met de leerkracht van uw kind wilt praten. Misschien wilt u met haar kennis maken, mogelijk ook wilt u dit gesprek gebruiken om meer informatie over uw kind te geven. (Natuurlijk is er ook een overdracht van de vorige leerkracht naar de nieuwe leerkracht geweest.) Het is dus aan u of u gebruik wilt maken van dit startgesprek. U kunt t.z.t. zelf een afspraak maken met de leerkracht.

Lees verder

Team Basisschool Titus Brandsma

Elk jaar gaat er op het eind van het schooljaar het e.e.a. veranderen binnen het team van leerkrachten op de scholen. Dat geldt ook dit schooljaar voor onze school. Allereerst moeten wij een leerkracht ‘inleveren’ omdat we dit schooljaar te veel personeel hebben. Juf Janiek, juf Kelly en juf Marye gaan zich op een andere school verder ontwikkelen. We vinden dit natuurlijk jammer, al realiseren we ons ook dat het goed is om onze grenzen te verleggen. We willen deze leerkrachten heel hartelijk bedanken voor hun inzet en het meedenken. Op de slotavond zullen we afscheid van deze juffen nemen. Wie zal er dan bij ons terug komen? Onze formatie is gelukkig wel rond, maar die kunnen we nog niet helemaal vrijgeven. Wel kunnen we zeggen dat juf Marloes Wieten weer bij ons terug komt. Ze zal in het nieuwe schooljaar de kleuterklas onder haar hoede nemen.

Lees verder

Mevr. Vos neemt afscheid

Mevrouw Grea Vos is jarenlang onze schoolschoonmaakster geweest. Ze is bijna 30 jaar op de Titus Brandsma werkzaam geweest! Vandaag neemt zij officieel afscheid en we vieren haar pensioen met een klein feestje. We gunnen Grea nog hele fijne jaren!

Lees verder

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Binnenkort zal groep 8 afscheid nemen. Met deze groep verdwijnen ook een aantal overblijfouders. Ook om andere redenen hebben sommige verblijfouders aangegeven het volgend schooljaar niet meer te kunnen overblijven. Voor ons betekent het vertrek van deze ouders dat we een tekort aan overblijfouders dreigen te krijgen, vooral op de maandag en donderdag. Vandaar onze dringende oproep: wie van u wil en kan deelnemen aan onze overblijfgroep? Ook opa’s en oma’s kunnen overblijven. U ontvangt hiervoor een goede vergoeding. Bij onvoldoende overblijfouders zijn wij genoodzaakt om het overblijven bij bijv. de SKN neer te leggen. Dit zal een leiden tot een flinke prijsverhoging. We willen dit natuurlijk voorkomen, daarom onze dringende vraag.

Lees verder

Knakworst-dag

Op het eind van het schooljaar trakteren de overblijfouders alle kinderen op een broodje knakworst met een glas ranja daarbij. Dit jaar zal dat zijn op 9 juli. Alle kinderen mogen dan overblijven.

Lees verder

Schoonmaakweek

Elk jaar organiseren wij een schoonmaakweek op het eind van het jaar. We nodigen dan alle ouders uit ons te komen helpen met de grote schoonmaak. Dit jaar is dat in de week van 24-27 juni. U ontvangt de volgende week een rooster met de avond dat u wordt verwacht.

Lees verder

Kampweek

De kampweek is weer voorbij. De kinderen en de ouders/leerkrachten die meegegaan zijn hebben gezellige dagen achter de rug, zonder commotie. Ik wil nogmaals iedereen van harte bedanken die meegeholpen heeft aan het doen welslagen van deze week!

Lees verder

Afwezigheid leerkrachten

Deze week zijn drie leerkrachten een dag afwezig geweest. Juf Janiek was dinsdag ziek, zij is vervangen door juf Eline van de SWS de Sprang uit Tollebeek. We zijn blij dat Janiek op woensdag weer beter was! Dinsdag was ook juf Rianne afwezig omdat haar schoonmoeder is overleden. We willen juf Rianne van harte condoleren met dit verlies. In verband met het tekort aan invalleerkrachten is zij niet vervangen, en heeft juf Daniëlle de groep alleen gedaan. Juf Marye is vandaag afwezig in verband met de begrafenis van haar overleden oma. Ook juf Marye willen we van harte condoleren met haar verlies. Helaas was er ook voor vandaag was er geen invalleerkracht beschikbaar. We hebben groep 7-8 moeten verdelen over groep 3-6. Vanmiddag zal juf Kelly voor de groep staan.

Lees verder

Entreetoets en eindtoets

De kinderen van groep 8 hebben deze week de uitslag van de eindtoets mee naar huis gekregen. Als school zijn we best trots op deze kinderen! De eindtoets is prima gemaakt. De kinderen van groep 8 gaan zich nu voorbereiden op het laatste deel van hun schoolleven op deze school. De kinderen van groep 7 zullen in de loop van de volgende week de uitslag meekrijgen. Naar aanleiding van deze uitslag zullen de kinderen en hun ouders een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met juf Sonja en juf Paulien.

Lees verder

Klassenverdeling 2019-20120

Na overleg met de School Advies Commissie en met instemming van de MR is besloten dat we in het nieuwe schooljaar met de volgende klassen gaan werken: Groep 1-2, groep 3-4, groep 5, groep 6-7 en groep 8. Afhankelijk van de leerlingenopgave is het mogelijk dat we halverwege het schooljaar besluiten om groep 1-2 te splitsen in twee groepen 1-2. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke leerkracht(en) aan welke groep verbonden zijn. Dit laten wij u zo spoedig mogelijk weten.

Lees verder

Mevr. Vos neemt afscheid

Mevrouw Grea Vos is al jarenlang, tot volle tevredenheid, onze schoolschoonmaakster geweest. Nu zal zij binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat is fijn voor haar, maar wij vinden het wel jammer! Binnenkort zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van mevrouw Vos. We zijn echter wel heel blij dat wij een goede opvolgster voor Grea hebben kunnen vinden: dit is mevrouw Katuin. We zijn heel blij dat zij onze school wil schoonhouden en we vertrouwen er op dat ook zij dit uitstekend zal doen!

Lees verder

Opbrengst vastenactie

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen. Vastenactie heeft diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen gesteund. En daarmee worden levens blijvend veranderd! 3 Leerlingen van onze school die meegedaan hebben met de Vastenactie hebben gezamenlijk E 86,20 opgehaald om andere mensen schoon water te helpen bezorgen. Ik wil deze kinderen daar hartelijk voor bedanken.!

Lees verder

Buurthuis/-honk

Beste ouders, Helaas heeft Nagele niet echt veel te bieden qua activiteiten voor de kinderen/jeugd. Op een woensdagmiddag zou het bijvoorbeeld heel leuk zijn voor kinderen t/m 12 jaar iets te organiseren, denk aan een spelletjesmiddag, figuurzagen, verven enz. Voor de jeugd vanaf 12 jaar in de avonduren, een plek om zoals ze zelf zeggen te 'chillen' of te darten en ga zo maar door. Maar zeker ook voor in de schoolvakantie's. Hoe leuk zou het zijn dat onze kinderen/jeugd elkaar op deze manier ook beter leren kennen, waardoor er misschien wel nieuwe vriendschappen ontstaan? Er valt genoeg te bedenken en te doen. O.a. ik zou graag een plan hiervoor (buurthuis/honk) willen indienen bij het Dorpsbelang & de Gemeente, maar ik weet dat er genoeg vrijwilligers moeten zijn. Ik heb er een aantal op mijn lijstje mogen noteren, maar niet genoeg. Wie is er bereid om bijvoorbeeld 1 x in de maand mee te draaien als vrijwilliger? Denk eraan met meer vrijwilligers en een goed plan kunnen wij als ouders misschien dit probleem in Nagele, voor onze kinderen en die nog gaan komen oplossen! Tevens ben ik ook nog op zoek naar een aantal ouders, die samen met mij om de tafel willen brainstormen om dit op gang te krijgen. Voor aanmeldingen kunt mij een mail sturen: v_rooijen8@hotmail.com

Lees verder

Witte Donderdagviering

Vandaag hebben we onze Witte Donderdagviering gehad. Het was mooi te zien hoe het verhaal van Jezus gekoppeld werd aan de lente en nieuw leven, en hoe daar weer ‘nieuwe kansen krijgen’ gehaakt werd. De kinderen hebben mooie wensen opgeschreven en er zijn prachtige lentewerkjes gemaakt. Daarmee werd het kruis versierd. Ook het afscheid van Aleksander kreeg in deze viering een plek. Aleksander gaat na de vakantie naar de school in het dorp waar zijn moeder woont. Hij sluit hier iets af en gaat weer een nieuwe kans tegemoet! Het was een fijne, inspirerende viering!

Lees verder

Leerlingenenquêtes

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vorige week de leerlingenquête weer ingevuld. Als de resultaten bekend zijn zullen deze met leerlingen en team, de m.r./s.a.c. en met de overige ouders gedeeld worden.

Lees verder

Entreetoets en eindtoets

De kinderen van groep 7 hebben deze week de entreetoets gedaan en de kinderen van groep 8 de eindtoets. Er is al eerder een gesprek geweest tussen ouders en kind, leerkrachten en directeur over ons advies voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de eindtoets zal daar geen verandering in brengen. Mocht u echter wel reden zien om nog eens in gesprek te gaan, wilt u dan contact op nemen met de leerkrachten? De ouders van de kinderen van groep 7 worden nadat de uitslag binnen is uitgenodigd voor een gesprek. De datum hiervoor kan op dit moment nog niet vastgesteld worden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.

Lees verder

Op tijd beginnen..

Om zo effectief mogelijk met de lestijd om te gaan vragen wij de kinderen van groep 3 t/m 8 om bij de eerste bel naar binnen te gaan en hun klas op te zoeken. De lessen kunnen dan om 8.45 uur beginnen.

Lees verder

Ziekte juf Janiek

Deze week is in verband met de griep juf Janiek niet op school geweest. De kinderen hebben op dinsdag onder de hoede van juf Patricia gewerkt en donderdag was juf Marye in de groep 1-2. Ook onze studente juf Esther was er vandaag. We gaan er van uit dat juf Janiek na de vakantie weer helemaal beter is.

Lees verder

Vanuit groep 3: bezoek van de pastor

Vandaag heeft groep 3 bezoek gehad van pastor Wiebe Mulder. Samen met Chris uit groep 3, heeft hij ons verteld over de Eerste Heilige Communie. Ze hebben foto’s laten zien van belangrijke plaatsen in de kerk. Chris is samen met een aantal andere kinderen uit de parochie bezig met de voorbereidingen op zijn Eerste Heilige Communie. Op zondag 2 juni zal Chris in de Sint Hubertuskerk in Tollebeek tijdens de speciale viering om 11 uur zijn Eerste Heilige Communie ontvangen. Iedereen die hier graag bij aanwezig wil zijn, is van harte welkom.

Lees verder

Leerlingenenquêtes

Elk jaar vragen wij de leerlingen van groep 5-8 hoe zij het onderwijs op onze school ervaren. De inzichten van onze leerlingen helpen ons namelijk om onze sterktes of zwaktes te bepalen. Binnen enkele weken zullen de leerlingen onder schooltijd de enquêtes anoniem in kunnen vullen. Resultaten zullen na afloop met team, leerlingen en met de MR besproken worden.

Lees verder

Na de meivakantie (gr. 5-6)

Voor juf Corine bleek er op de school waar zij al een dag ingeroosterd was, ruimte te zijn om haar een aanstelling van vijf dagen te geven. Zo hoeft er minder wisseling van leerkrachten plaats te vinden. Gelukkig is Juf Patricia graag bereid om tot aan de zomervakantie in groep 5 en 6 te blijven werken.

Lees verder

Op tijd beginnen..

Om zo effectief mogelijk met de lestijd om te gaan vragen wij de kinderen van groep 3 t/m 8 om bij de eerste bel naar binnen te gaan en hun klas op te zoeken. De lessen kunnen dan om 8.45 uur beginnen.

Lees verder

Opgeven nieuwe leerlingen

Het is pas eind maart, toch gaan wij binnenkort al weer bezig met de verdeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar. Om dat goed te kunnen doen is het voor ons belangrijk te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten in de groepen. Hierbij gaat het ons vooral om de 3- jarige kinderen. Als u dus een 3-jarig kind heeft, wilt u hem/haar dan binnenkort in komen schrijven? Alvast hartelijk dank.

Lees verder

Uitnodiging ouderavond Sws Titus Brandsma – Cbs De Klimop

Aanstaande maandagavond (20.00 uur, MFC) is de gezamenlijke ouderavond voor de twee scholen uit ons dorp. Inmiddels heb ik begrepen van sommige ouders dat zij niet begrepen hebben dat zij zich op moesten geven. Dit is echter wel handig in verband met het klaarzetten van de stoelen en de catering. Wilt u zich dus opgeven voor deze avond?

Lees verder

Palmpasen

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de start van de vastenperiode. De laatste zondag van deze vastenperiode heet Palmzondag. Dit jaar valt Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd op zondag 14 april. Ook dit jaar versieren we met de kinderen op onze school een Palmpasenstok, ter voorbereiding van Palmpasen. Aan een houten kruis worden kleurrijke slingers en andere symbolische versiering gehangen. Aangezien er op de vrijdag voor 14 april, dit jaar Koningsspelen worden gehouden, willen we de Palmpasenstokken graag op donderdag 11 april vanaf 10.30 uur gaan versieren. Aan het eind van de ochtend maken we dan met onze versierde stokken een rondgang over het plein. We zijn op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die vanaf 10.30 uur een handje willen helpen met het versieren van de stokken. Opgave hiervoor graag bij juf Gonnie (g.vannieuwenhuizen@aves.nl). De kinderen mogen allemaal zelf zorgen voor een houten kruis (40 cm / 60 cm), neem deze vanaf 8 april mee naar school. Op 11 april neemt ieder zijn versierde stok weer mee naar huis. Als u donderdag 11 april om 11.55 uur op het schoolplein bent, kunt u de kinderen met hun versierde stokken tijdens de rondgang bewonderen.

Lees verder

Schoolvoetbal

Vandaag hebben de kinderen die willen meedoen aan het schoolvoetbal een informatiebrief mee naar huis gekregen. De 7-tallen meiden groep 7/8 en de jongens 5/6 voetballen op woensdag 10 april. Het 11-tal voetbalt op woensdag 17 april.

Lees verder

Bag2school

In de nieuwsbrief van 8 maart heeft u al wat kunnen lezen over Bag2school. Dit is een kledinginzamelingsactie die we in plaats van 'de schoenmaatjes' organiseren. Voor de ingezamelde kleding krijgen we per kilo €0,30. Vandaag hebben alle kinderen een plastic zak van Bag2school mee naar huis gekregen. Deze kunt u vullen met kleding, schoenen, lakens, handdoeken, knuffels en handtassen. De volle zakken mag u vanaf maandag 8 april tot en met donderdagochtend 11 april 8.45 uur inleveren 3 op school. Mocht u niet genoeg hebben aan 1 zak, dan mag u de kleding in vuilniszakken inleveren.

Lees verder

Oproep voor nieuwe TSO ouders (overblijfouders)

Nog maar een paar maanden en dan is dit schooljaar voorbij. We nemen niet alleen afscheid van de kinderen van groep 8, maar ook van sommige overblijfmoeders. Dat betekent dat er gaten vallen in ons rooster van overblijfouders. Wie komt ons helpen? We kunnen nog niet zeggen op welke dagen er nieuwe TSO-ouders nodig zijn, maar geef je op! Anders zijn we genoodzaakt om externe mensen in te huren en daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Het is heel gezellig, je krijgt een vrijwilligersvergoeding en het neemt nog geen uurtje van je tijd.

Lees verder

Schoolreisje groep 1-2

Het duurt nog even, maar achter de schermen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor het schoolreisje. Daarom willen wij jullie in ieder geval al een klein tipje van de sluier geven, namelijk wanneer wij op schoolreisje gaan. Wij gaan op dinsdag 2 juli 2019 met alle kinderen in groep 1/2 op schoolreisje. Waar wij naar toe gaan, dat houden we nog even geheim ?

Lees verder

Vanuit groep 1-2: oude apparaten gezocht

Deze week zijn wij gestart met het nieuwe thema ‘energie’. We hebben gekeken bij het melkveebedrijf van Damman. Hier hebben ze veel machines en apparaten waar energie voor nodig is. Nu zijn wij benieuwd of jullie thuis nog apparaten hebben die niet meer gebruikt worden. Wij kunnen deze apparaten goed gebruiken om te leren hoe deze apparaten werken en er van binnen uitzien. Mocht je apparaten hebben die wij mogen gebruiken, zouden jullie deze dan willen geven aan de leerkrachten van groep 1/2?

Lees verder

Eind zwangerschapsverlof juf Janiek

Na de voorjaarsvakantie loopt het zwangerschapsverlof van juf Janiek af. Ze zal dan tot de zomervakantie in groep 1-2 zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Kelly is daar op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Wilma is volgende week dus voor het laatst op school.

Lees verder

15 maart, landelijke stakingsdag

De vorige keer schreef ik al dat wij als school niet mee doen met de landelijke stakingsdag. Ik heb daarin geschreven dat elke afzonderlijke leerkracht wel het recht behoudt om te staken. Op onze school wordt daar geen gebruik van gemaakt. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u van het CvB een brief over haar standpunt ten aanzien van deze staking.

Lees verder

Rapporten en uitleg CITO

Volgende week gaan de rapporten mee naar huis. Bij sommige vakken zult in het woord Cito zien staan. Cito is een instituut voor landelijke toetsen van diverse vakken. Bij dit woord zal een getal staan in Romeinse cijfers. (I t/m V).

Lees verder

Bel bij de deur

In het begin van deze week heeft u een mail ontvangen waarin staat dat wij de buitendeuren onder lestijd op slot doen. Inmiddels is een bel geïnstalleerd. We vragen u nogmaals om er voor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn zodat de leerkracht niet onnodig gestoord wordt tijdens de les.

Lees verder

Op kamp – wie helpt er mee?

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn de kamp-data bekend. Vanwege de wisseling van werkdagen van leerkrachten, hebben we echter een kleine wijziging aangebracht. De juiste data zijn:

Lees verder

Carnaval!

Vrijdag 1 maart vieren wij bij ons op school carnaval! We mogen deze dag allemaal verkleed op school komen èn er is een playbackshow. We vieren dit feest met alle kinderen van onze school samen! Vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 wel gewoon naar school, ze zullen een gezellig programma hebben. De 4 kinderen hoeven voor deze ochtend geen fruit/drinken mee te nemen, de AC verzorgt een aantal glazen drinken en een lekkere versnapering. (Willen ouders van kinderen met een allergie dit even met de eigen leerkracht bespreken?) De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen natuurlijk wel hun eigen lunch mee. De intekenlijsten voor de playbackshow hangen vanaf maandag bij de deur van ieder lokaal. (Wilt u er als ouder op toezien dat de liedteksten geen scheldwoorden of andere ongepaste taal bevatten?) Mocht er een te groot aantal inschrijvingen zijn uit één groep, zal in de betreffende groep een voorronde worden gehouden. Op vrijdag 1 maart zullen er 4 prijzen worden uitgereikt, één voor groep 1/2, één voor groep 3/4, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8. Vanaf 11.30 uur zal de jury de winnaars bekend maken en mogen de winnaars nogmaals optreden. Ouders/verzorg

Lees verder

15 maart, landelijke stakingsdag

U heeft ongetwijfeld via de media begrepen dat het onderwijs een stakingsdag heeft uitgeroepen op 15 maart. Als school ondersteunen wij de dag niet. Uw kinderen kunnen in principe gewoon naar school. Dit neemt achter niet weg dat ik leerkrachten niet het recht wil ontnemen om te staken. Tot nu toe heeft nog geen leerkracht gezegd dat zij gebruik maakt van dit recht. Mocht iemand hierin van gedachten veranderen, dan zal ik dat zo spoedig mogelijk melden

Lees verder

Carnaval

Op vrijdag 1 maart is het weer zo ver, dan vieren we ’s ochtends Carnaval! Alle kinderen mogen verkleed op school komen. Op deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. In de middenruimte bij groep 5/6 en 7/8 hebben we een playbackshow. Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot woensdag 13 februari opgeven bij de eigen leerkracht. Alaaf!

Lees verder

Voorleesontbijt…

Bij de belangrijke datums stond voor de vakantie dat het voorleesontbijt op 23 januari was. We hebben hierin het een en ander gewijzigd: niet alleen hebben we het een dag naar voren gehaald, we hebben ook het concept enigszins aangepast. Dit jaar zal het niet een voorleesontbijt zijn, maar zal het voorlezen in het teken van gezonde hapjes staan. (het voorleesontbijt van 23 januari is dus veranderd naar een hapjes-lees-festijn op 22 januari). Dit jaar dus geen broodjes en krentenbollen, maar gezonde tussendoortjes. Dat betekent dat we er van uit gaan dat de kinderen thuis ontbijten. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die het leuk vinden om aan een groepje kinderen voor te lezen. Er wordt voorgelezen in de groepen 1 t/m 8. Dit jaar willen we voorlezen uit boeken die over ‘moed’ gaan of ‘moedig zijn’. Dit is namelijk het thema dat aansluit bij lessen Leren Leven. Voorleesouders kunnen vanaf maandag 14 januari een boek komen ophalen bij juf Daniëlle, zodat ze deze thuis al een keertje kunnen doorlezen. We starten direct om 8.45 uur en het zal 15 tot 20 minuten duren. Aanmelden kan per mail naar d.smeding@aves.nl . Doet u mee??

Lees verder

Rots en water

Volgende week starten we weer met de Rots en Water lessen. U bent van ons gewend dat wij dit alleen in groep 8 doen, als extra ondersteuning bij het verlaten van onze school. Dit jaar gaan we deze lessen ook in groep 7 verzorgen. Wat is Rots en Water ook al weer? Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en kan ondersteunend zijn bij het anti-pest programma. De training van weerbaarheid gaat samen met het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden. Communicatie- en sociale vaardigheden worden verder ontwikkeld en thema’s als pesten, conflicten, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag komen in de training aan de orde. De lessen zullen a.s. woensdag beginnen.

Lees verder

Facebook

U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat wij op onze school geen berichten meer posten via Facebook. Dat zullen we ook niet meer doen. De beperkingen die de wet op de privacy ons oplegt zijn bij deze afweging doorslaggevend geweest.

Lees verder

Vertrek juf Lianne

Helaas heeft juf Lianne een andere baan in een andere stichting aanvaard. Voor juf Lianne heel fijn, omdat ze een mooie uitdaging tegemoet gaat. Voor ons heel jammer: we verliezen in Lianne een goede, betrokken leerkracht en een fijne collega. Natuurlijk vinden we dit voor haar persoonlijk wel heel fijn. Juf Lianne is al zo’n 15 jaar bij ons op school. Met haar vertrekt dus een ervaren, energieke leerkracht. Juf Lianne zal ons eerder verlaten dan wij oorspronkelijk gedacht hadden: door een goed overleg is het mogelijk dat zij al per 1 januari bij ons gaat. Voor de kinderen van groep 5-6 is dat prettiger, zij hoeven niet eerst te wennen aan juf Lianne en daarna pas aan een ander. Zoals u weet zullen juf Caja en juf Corine samen op vakantie gaan de eerste maanden van het jaar. Het afscheid van juf Corine is een tijdelijk afscheid. Nu wij weten dat juf Lianne gaat vertrekken heb ik gevraagd of juf Corine na haar vakantie weer bij ons terugkomt om de kinderen van groep 5-6 samen met juf Jenneke verder te begeleiden. Het is fijn dat zij dit ook heel graag wil. Dus na de meivakantie zal juf Corine bij ons terug zijn. Juf Caja vertrekt wel bij definitief bij ons; dit omdat juf Kelly weer bij ons terug komt. We zijn blij dat juf Kelly bij ons terug komt, toch gaan we juf Caja ook missen. Caja is een vriendelijke leerkracht, met oog voor kinderen. We hopen dat zij na haar vakantie snel een ‘eigen’ klas krijgt. U weet ook al dat juf Marloes na 1 januari op een andere school in onze stichting gaat werken. Wij vinden het heel jammer dat juf Marloes bij ons weggaat. Juf Marloes is een daadkrachtige leerkracht, met veel ervaring en de kinderen houden veel van haar. Caja en Marloes: heel erg bedankt voor het afgelopen half jaar! Corine: voor het afgelopen half jaar danken we je al erg, maar tegen jou zeggen we ‘Tot ziens!’ En natuurlijk geldt voor juf Lianne ook een heel hartelijk dank. Al die jaren heeft zij met hart en ziel voor de kinderen van de Titus Brandsma gewerkt. Zij is leerkracht van alle klassen geweest, en met een vertrouwd gevoel konden we elke klas aan haar overlaten. Op een later tijdstip zal zij nog afscheid van het team nemen, maar ouders kunnen afscheid nemen van haar op de kerstavond a.s. woensdagavond. 2 Voor groep 5-6 was er nog geen leerkracht tussen 1 januari en 6 mei. Het is heel fijn dat juf Patricia Hoogenkamp bij ons in deze periode wil werken. Patricia werkt nu in een andere stichting, en maakt de overstap naar de stichting Aves. Hieronder ziet u in een schema welke leerkrachten in welke groepen gaan werken. Juf Janiek staat nog niet in dit schema, zij geniet nog van haar bevallingsverlof.

Lees verder

Kerstfeest

Nu Sinterklaas weer terug is naar zijn eigen woonplaats, zijn we op school bezig met het komende feest: het Kerstfeest. Wij vieren kerst op woensdagavond 19 december van 18:00 uur tot 19:30 uur. Dit jaar eten de leerkrachten samen met de kinderen in de eigen klas. Het eten is in buffetvorm. Elk kind neemt iets van huis mee voor het buffet. Bij elke klasdeur hing vanaf maandag 10 december een lijst met hapjes/eten waar uw 3 kind uit kan kiezen. Wij verwachten dat het eten, warm, op school wordt afgeleverd. Voor de ouders is er buiten of bij slecht weer binnen in de middenruimte een hapje (broodje worst en hamburger) en een drankje te krijgen. (Voor sommige drankjes wordt een kleine bijdrage gevraagd) Dit wordt verzorgd door de AC. Na het eten vindt de kerstviering plaats, waar u ook van harte welkom bent. Wij zien u graag op 19 december, tot dan! P.S. Wilt u woensdagochtend uw kind beker, bord en bestek voorzien van naam meegeven?

Lees verder

Eigenaarschap van het leren

Zoals u weet starten wij na de kerstvakantie met een nieuw traject: hoe kunnen we kinderen helpen om zelf meer eigenaar van het leren te worden? Het zou goed zijn als kinderen binnen de wettelijke richtlijnen meer inspraak zouden hebben in wat zij nog moeten leren, en ook zelf mogen nadenken wat voor hun een goede manier van leren is. We starten in januari met een nulmeting. Dit gaat juf Kirsten doen bij de kinderen van groep 5-8, zij gaat de kinderen bevragen. Hoe goed kunnen zij zelf bepalen wat er nog moet gebeuren? Kunnen zij zelf oplossingen bedenken bij een probleem? Zijn zij in staat om aan anderen te vertellen wat zij geleerd hebben? De antwoorden geven bij ons goed aan op welke manier wij hiermee bezig moeten. Bij dit traject worden wij begeleid door een onderwijshulpverleningsdienst.

Lees verder

Voor groep 3: letterfeest!

Misschien heeft u de boom al zien staan bij groep 3, deze hangt helemaal vol met ballen met letters. De kinderen in groep 3 leren namelijk eind volgende week hun laatste nieuwe letter en dus…vinden we het dan tijd voor een feestje! Op de laatste ochtend voor de vakantie gaan we met de kinderen en hun ouders letterspelletjes spelen en natuurlijk wat lekkers eten en drinken. Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om hier bij te zijn, een opa/oma of oppas is ook van harte welkom!

Lees verder

Voor groep 3-4: Dans workshop

Ieder jaar mag elke groep een keuze maken uit het aanbod van Klas@Kunst, verzorgd door Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Dit jaar hebben we voor groep 3 en 4 gekozen voor een module dans: Schip Ahoy! Deze module bestaat uit 3 lessen van een uur, deze worden gegeven door dans-docent Maaike. Op 26 november hadden we de eerste les, waarbij juf Maaike ons meenam naar de tijd van de piraten. De kinderen mochten zich inleven in het leven van piraten, wat deden ze allemaal en hoe zal dat er uit hebben gezien. Op muziek werden verschillende bewegingen uitgevoerd. Wanneer de muziek stopte, mochten de kinderen een pose van een piraat aannemen. Afgelopen maandag hebben we samen stap voor stap een piratendans geleerd en uitgevoerd, de buitenkring vormde het schip. Door goed te luisteren naar de muziek, konden de kinderen horen wanneer de beweging moest veranderen. Aankomende woensdag zal juf Maaike ons voor de laatste keer meenemen in het leven van de piraten.

Lees verder

Sinterklaasjournaal

Hoewel de goedheiligman morgen pas in ons Nederland aan zal komen, hebben de kinderen al een week lang voorpret door de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal. We kijken dit met de jongere kinderen in de groep, maar u kunt het thuis natuurlijk ook allemaal meebeleven. Iedere avond om 18.00 uur (op NPO Zapp = Nederland 3) kunt u het laatste nieuws volgen, bent u dan niet in de gelegenheid, de uitzendingen zijn ook terug te kijken via de website www.sinterklaasjournaal.ntr.nl. Met name in de 3 lagere groepen zullen we de komende tijd aan dit thema werken. Loop gerust eens met uw kind mee om in de klas te kijken!

Lees verder

Zelfstandigheid kinderen groep 3

Vanaf de herfstvakantie mogen de kinderen van groep 3 bij de tweede bel naar binnen komen. Dit doen we om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Zelf naar binnen gaan, betekent zelf eraan denken dat je je tas (en op woensdag je boekentas) meeneemt, zelf je jas uitdoen en ophangen. Soms aarzelen ouders om toch nog binnen te komen om bijvoorbeeld even een knutselwerk te bewonderen, dit mag gerust. Als u wat langer wilt kijken, kom dan na schooltijd. Vanzelfsprekend bent u als ouder nog steeds van harte welkom om even wat te zeggen/vragen aan de leerkracht, u mag dan ook voor schooltijd even binnenlopen. Als het een wat langer gesprek gaat worden, zullen we een afspraak maken voor een ander moment.

Lees verder

(Tijdelijk) afscheid van juf Janiek

Juf Janiek gaat vanaf vanmiddag genieten van haar zwangerschapsverlof. Half februari zal zij weer bij ons terug komen. We hopen dat zij goed uitrust, en een goede voorbereidingsperiode zal hebben. Een fijne tijd gewenst Janiek! Juf Janiek zal vervangen worden door juf Marloes. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal juf Marloes de kinderen van groep 4 les geven, en op dinsdag zal juf Marloes extra ondersteuning geven aan de kinderen van groep 7-8.

Lees verder

Pop-up bookstore

Omdat het Kinderboekenweek is, was er afgelopen woensdag een ‘Pop-upbookstore’ in onze school. Alle kinderen werden door de medewerksters “mevrouw Antje” en “mevrouw Coby” uit de klas opgehaald en mochten gedurende een kwartiertje gebruik maken van deze gratis boekwinkel. Ieder kind heeft twee boeken mogen uitzoeken en deze mochten mee naar huis, een cadeautje dus. Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Lees verder

Afsluiting Kinderboekenweek 2018

Soms gaan de dagen zo snel voorbij, dat is vooral als je leuke dingen te doen hebt! En wij hebben de afgelopen week op school veel leuke dingen gedaan. In alle groepen zijn er activiteiten gedaan rond de Kinderboekenweek. Vandaag hebben we met elkaar de Kinderboekenweek afgesloten met korte presentaties vanuit iedere groep. We hebben geluisterd naar een versje van groep 1 en 2, groep 3 liet een verhaal horen wat ze met verteldobbelstenen hebben gemaakt, 2 groep 4 zong een Engels lied over wat je met vrienden samen doet. De kinderen van groep 5 en 6 vertelden in dagboek-vorm wat zij allemaal in de klas hebben gedaan. Tenslotte begeleidden kinderen van groep 7 en 8 het lied “Kom erbij!” met ritme-instrumenten. Tussendoor werden de winnaars van de schrijfwedstrijd bekend gemaakt en zij hebben hun prijs in ontvangst genomen, hieronder ziet u een foto van hun werkstuk. De complete inhoud kunt u binnenkort lezen/bekijken op de site van onze school.

Lees verder

Even voorstellen: Juf Esther

Enkele weken geleden hebben de nieuwe leerkrachten zich aan u voorgesteld. Ik schreef toen al dat er ook enkele studenten zijn dit schooljaar en dat zij zich later voor zouden stellen. Ter verduidelijking: op onze school zijn op dit moment 2 studenten van de KPZ uit Zwolle: dit zijn juf Esther op de donderdag in groep 5-6, en meester Marijn op de maandag in groep 3. Meester Marijn is deze week ziek geweest. Gelukkig was hij vandaag tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek weer aanwezig, maar door zijn ziekte heeft hij geen stukje kunnen schrijven voor de nieuwsbrief. Juf Esther heeft dat wel. In de bijlage schrijft zij iets over zichzelf.

Lees verder

Begrijpend luisteren!

U heeft het vast ook wel eens om u heen gehoord, veel kinderen vinden het oefenen van “begrijpend lezen” lastig en “saai”. Toch is het beheersen van deze vaardigheid heel belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière. Begrijpend luisteren hangt hier nauw mee samen. Door middel van begrijpend luisteren kunnen kinderen strategieën trainen die noodzakelijk zijn voor begrijpend lezen. Het is dus belangrijk dat kleuters al vaardig worden in begrijpend luisteren. Met begrijpend luisteren verbreden kinderen door actief en doelgericht luisteren naar een verhaal of informatieve presentatie hun kennis van de wereld en leren ze nieuwe woorden. Ouders (en leerkrachten) kunnen begrijpend luisteren bij kinderen stimuleren door ‘hardop denken’. Bij het ‘hardop denken’ laat de ouder 3 zien hoe je lees-/luisterstrategieën toepast. Bijvoorbeeld door terugkijken in de tekst of door het kijken naar illustraties kunnen conclusies worden getrokken en voorspellingen worden gedaan.

Lees verder

Rooster juf Paulien

Week 15-19 oktober: aanwezig op dinsdag. Op donderdag en vrijdag hebben de directeuren van Aves en de SCPO weer een tweedaagse rondom de fusie. Week 22-26 oktober: herfstvakantie Week 29 okt.-2 november: aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees verder

Nieuwe taalmethode Staal

Dit schooljaar zijn we begonnen ons taalonderwijs vorm te geven met hulp van de nieuwe taalmethode Staal. Aanvankelijk doen we dit in groep 4 t/m 8, later in het schooljaar komt daar ook groep 3 bij.

Lees verder

Lessen Leren Leven

Voor het leergebied Levensbeschouwing gebruiken wij al jaren de methode Trefwoord. Ook voor dit leergebied gaan wij na de herfstvakantie over naar een nieuwe manier van werken. Wij gaan dit dan doen volgens de manier van werken van Lessen Leren Leven. Het uitgangspunt van deze lessen is dat kinderen in onze samenleving kennis maken met diverse levensbeschouwelijke richtingen. In de school moeten zij dat ook leren, en keuzes maken vanuit een eigen levensbeschouwing. Van de groepsleerkracht en van drie gastdocenten die elk kennis en expertise hebben vanuit een bepaalde richting. In een van de bijlages vertellen wij u hier meer over. Na verloop van tijd zullen wij u uitnodigen voor een les in de klas, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe dit in de praktijk er uit ziet.

Lees verder

Groep 3 op bezoek bij de imker

In groep 3 hebben we de afgelopen weken, naast leren lezen, rekenen en schrijven, veel geleerd over bijen. Daar hoort natuurlijk ook een bezoekje aan een echte imker bij. Dinsdag 18 september waren we uitgenodigd om naar de kinderboerderij te komen en daar heeft imker Paul Heijdenrijk ons alles verteld over het leven van de bij. Hij had ook speciaal voor ons een bijenvolk, met een koningin, in een kastje. Gelukkig zat er glas voor en konden we op ons gemak de honderden krioelende bijen bekijken. Bijen zijn nuttige dieren bij de bestuiving van bloemen, maar leveren voor de mensen ook waardevolle producten. Eén daarvan, de honing, mochten we aan het eind van ons bezoek ook proeven en we kregen een potje mee naar school! Wij hebben een grote kaart gemaakt om meneer Paul te bedanken voor zijn uitleg. Wat fijn dat de ouders van groep 3 snel aanboden om ons te vervoeren, alleen met jullie hulp zijn dergelijke, leerzame uitstapjes mogelijk! Nogmaals bedankt.

Lees verder

Groep 4 heeft als thema dinosauriërs

Ook in groep 4 zijn we het nieuwe schooljaar fijn gestart. We zijn al druk bezig geweest met het werken uit de nieuwe Taal- en Spellingsmethode Staal, wat we ontzettend leuk vinden om te doen. Met rekenen zijn we onder andere bezig geweest met plus- en minsommen tot 20, de vrienden van 100 en sprongen van 2 en meer. We hebben natuurlijk ook al héél wat leeskilometers gemaakt! We zijn bijna aan het einde van het thema Dinosauriërs, waar we iedere week meerdere keren aan hebben gewerkt. Het verschil in uiterlijk en soort, planteneters, vleeseters, de tijdslijn, het landschap uit die tijd, hoe teken je een dino, het skelet van deze dieren: alles kwam voorbij! Op de foto’s zijn dingen te zien die we in groepjes hebben gemaakt. We sluiten het thema maandag af en gaan daarna op naar het thema van de kinderboekenweek!

Lees verder

Rooster juf Paulien

In de week van 1-7 oktober ben ik op dinsdag en donderdag aanwezig. Op vrijdag hebben de directeuren van Aves en SCPO een gezamenlijke studiedag. In de week van 8-12 oktober ben ik op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Lees verder

Juf Kelly heeft een dochter gekregen

Vorige week is juf Kelly bevallen van een gezonde dochter. We zijn heel blij voor haar en Remco. Alles gaat gelukkig goed met het hele gezin. We wensen juf Kelly en Remco fijne weken toe tijdens het verlof. Ongetwijfeld zullen zij Jill bij ons op school laten bewonderen. Als het mogelijk is zullen wij u daarover berichten.

Lees verder

Vertrek I.B.-er

We vinden het jammer te moeten vertellen dat juf Liesbeth m.i.v. 1 augustus niet langer bij ons op school werkzaam zal zijn. Zij zal dan met pensioen gaan. Voor ons jammer, maar voor haar is het fijn. Er zal hierdoor op onze school een vacature ontstaan voor een nieuwe i.b.-er.

Lees verder

Juffendag 4 juli

Op woensdagochtend 4 juli vieren de juffen gezamenlijk hun verjaardag. De kinderen hoeven dan geen drinken mee naar school te nemen, zij zullen dat op school krijgen. Bij een verjaardag hoort vaak een cadeautje. Elke klas heeft een eigen klassenmoeder, zij zal dit cadeau aan de leerkrachten overhandigen. De kinderen hoeven dus niet een eigen cadeau mee te nemen voor de juf.

Lees verder

Geboorte

We zijn heel blij dat we u kunnen zeggen dat juf Lianne op 13 mei bevallen is van een gezonde jongen: Tycho! Het gaat gelukkig goed met Tycho en zijn beide ouders. We hopend dat we in de volgende nieuwsbrief het geboortekaartje kunnen laten zien, dat heeft ons nog niet bereikt. We wensen het hele gezin een hele fijne tijd toe!

Lees verder

Na een geboorte, een zwangerschap en nog eentje

U heeft het wellicht al van de kinderen gehoord: juf Janiek is zwanger! Ook voor dit gezin zijn we blij. De baby zal pas midden november geboren worden, dus voorlopig blijft ze gelukkig nog bij ons! Ook juf Janiek en haar man wensen we hele fijne weken toe!

Lees verder

Eindtoets groep 8

Begin deze week zijn de resultaten van de eindtoets groep 8 binnen gekomen. De kinderen hebben deze al mee naar huis gekregen. Mocht u n.a.v. het behaalde resultaat nog een gesprek met de leerkrachten willen hebben, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met juf Sonja/juf Kim.

Lees verder

Klassenverdeling 2018-2019

Het duurt natuurlijk nog een paar maanden, maar we zijn al weer druk bezig met de organisatie van het nieuwe schooljaar. De verdeling van de klassen komt dan al snel aan de orde. 2 Na overleg met team, M.R. en Sac is besloten dat we de groepen als volgt gaan verdelen:

Lees verder

Luizen op school

Het is jammer, maar na de vakantie is gebleken dat enkele kinderen luizen hebben. Om te voorkomen dat zich dit verder gaat verspreiden, willen wij u vragen of u voorlopig uw kind ook thuis dagelijks uw kind wilt controleren. Kam geregeld het haar met een luizenkam, dan ontgaat u geen luis!

Lees verder

Nieuwe bomen

Het is u vast niet ontgaan, het aanzien van het plein is veranderd. Helaas moesten de grote bomen bij de zandbak weggehaald worden. Vanuit de gemeente hoorden wij dat deze bomen ziek waren. Om te voorkomen dat zij op mensen of op de school zouden vallen is meteen opdracht gegeven om ze weg te halen. Gelukkig is in goed overleg met het hoveniersbedrijf van José en Herjan Hooyer een nieuw bomenplan opgesteld. Inmiddels staan er 3 nieuwe boompjes op het plein, en vandaag zijn er nieuwe bomen en struiken geplant bij de zandbak. José en Herjan: hartelijk bedankt!

Lees verder

Onderbroekjes en sokken

Wellicht heeft u nog kleuteronderbroekjes en sokjes waar uw kinderen uitgegroeid zijn. Wij zouden als school het fijn vinden als u deze aan ons schenkt; er gebeuren nog wel eens ‘ongelukjes’ in de jongste groepen. Maat 98 ongeveer zou ideaal zijn! Verder vragen wij u de kleding die uw kind van ons mee naar huis heeft gekregen weer naar school te brengen. Een ander kind kan daar dan ook gebruik van maken. Hartelijk dank!

Lees verder

Paddentrek groep 4-5

Maandag 9 april is groep 4/5 op paddentrek geweest in het Kuinrebos. Toen we aankwamen bij het bos stond de boswachter ons al op te wachten. Hij vertelde ons welke dieren er allemaal in het bos leven en waarom wij de kikkers, salamanders en padden moeten helpen de weg over te steken. Hierna gingen wij zelf aan de slag. Alle kinderen kregen een hesje om en werden verdeeld in groepjes. Ieder groepje kreeg een emmer en een lijst mee waarop ze konden aanstrepen hoeveel dieren ze in hun emmer hadden. Nadat we alle potten gecontroleerd en geleegd hadden, hebben we de gevangen dieren veilig aan de andere kant van de weg weer vrij gelaten. In totaal hebben wij 35 dieren overgezet! Alle ouders die zijn mee gegaan ontzettend bedankt!

Lees verder

Koningsspelen 2018

Afgelopen vrijdag waren er weer de jaarlijkse Koningsspelen. ’s Morgens openden we samen met de Klimop de dag door met z’n allen te dansen. Groep 7/8 is de afgelopen weken druk bezig geweest om het dansje aan alle kinderen aan te leren en dit was tijdens de opening te zien! Hierna gingen alle kinderen in groepjes uiteen. De kleuters waren op het schoolplein bezig met allerlei spelletjes, terwijl de midden- en bovenbouw op het grasveld actief bezig waren met hun spellen. En wat hadden we hier een heerlijk weer bij. Daarnaast konden de kinderen dit jaar freerunnen. Dit was erg leuk! Ten slotte hebben we de ochtend afgesloten met een lekkere lunch. We willen graag alle ouders bedanken voor hun hulp tijdens deze sportieve dag.

Lees verder

Leerlingenopgave 3-jarigen

We zijn begonnen met het nadenken over de klassenverdeling van het nieuwe schooljaar. Natuurlijk is het daarbij o.a. van belang hoe groot de klassen zullen worden. Van de meeste klassen is dit goed te voorzien, voor de kleuterklas is dit lastiger. Het is nog niet duidelijk welke 3-jarigen er nog aangemeld gaan worden. We verzoeken u om zo spoedig mogelijk uw eventueel 2-jarig/3-jarig kind op te geven. Wellicht kent u ook anderen die zich niet bewust zijn van de noodzaak van snel opgeven. Wilt u hen dit dan door geven? Hartelijk dank hiervoor!

Lees verder

Vastenactie 2018

Tijdens de Witte Donderdagviering hebben vele kinderen hun gele spaardoosje van de Vastenactie ingeleverd. Wat fijn dat jullie in de afgelopen periode geld hebben gespaard voor de kinderen in Zambia. Dit geld gaat naar het weeshuis Sunsuntila en naar de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen. Er is grote behoefte aan leermiddelen, zoals boeken en rekenmachines, maar ookaan speelmaterialen. De kinderen van onze school hebben samen €175,25 gespaard. Bedankt voor de inzet!

Lees verder

Theoretisch verkeersexamen groep 8

Gisteren hebben de kinderen van groep 8 hun theoretisch verkeersexamen gedaan. Wat fijn dat iedereen geslaagd is! Jongens en meisjes, allemaal van harte gefeliciteerd!

Lees verder

Interkerkelijke dorpsviering Nagele

Zondag 22 april vindt er in de kerk een Interkerkelijke Dorpsviering plaats. Polderband PopUp speelt en de organisatoren van 'Uurtje Feest' uit Bant vullen de muziek van PopUp aan met inspirerende teksten en rituele handelingen waar iedereen aan kan meedoen. Ds. Gerlof van Rheenen

Lees verder

Leerling-enquête groep 5 t/m 8

Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan opgroeien in een veilige omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een leerling-enquête af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het team. In de periode van 3 april tot en met 20 april zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De Leerling-enquête wordt onder schooltijd uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum www.mijnonderzoekcentrum.nl. De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR, en met de kinderen en de ouders (via de nieuwsbrief).

Lees verder

Rots en water, groep 8

Zoals gezegd krijgen de kinderen morgen hun eerste Rots en Water training. Het is goed om daarvoor sportkleding mee te nemen. Bij deze training hoort ook huiswerk. Over dit huiswerk zullen de kinderen woensdag meer horen

Lees verder

Rapporten mee

Vandaag krijgen de kinderen het rapport mee. Dit geldt niet voor de kinderen van groep 7-8, de ouders hebben hierover een brief ontvangen. Ook de 10-minutengesprekken voor deze groepen worden uitgesteld tot een nader te noemen datum.

Lees verder

Vanuit groep 7-8, excursie witlofbedrijf

Beste ouders, Op woensdag 21 februari houdt Sharona een spreekbeurt over witlof. Na afloop mag er een bezoek gebracht worden aan het witlofbedrijf waar haar moeder werkt. (Pilotenweg, Espel) Dit is een mooie gelegenheid om een witlofbedrijf in de praktijk me e te maken! Daarom wil ik vragen of er ouders zijn die de mogelijkheid hebben om met ons mee te gaan. Als dat voor u het geval is en u wilt ons wel rijden, wilt u dit dan doorgeven via k.edink@aves.nl ? We vertrekken om 10.30 uur. Dus: 21 februari, 10.30 uur. We horen het graag! Hartelijke groet, Juf Kim Edink

Lees verder

Themaweken Bouwen (Wetenschap en Techniek)

In samenwerking met De Klimop werken we de komende weken rond het thema bouwen, alle kinderen van de basisscholen uit Nagele werken samen. Zo hebben alle groepen een aantal momenten gepland, waarbij ze samenwerken met hun leeftijdsgenoten van de andere school. Zoals u misschien al wel van u kind(eren) heeft gehoord, hebben we afgelopen dinsdag 6 maart het thema gezamenlijk geopend. In de tussenruimte hebben we een lied (Ik bouw een huis - https://www.youtube.com/watch?v=n8358L5mvkM gezongen en zijn alle kinderen uitgenodigd om zelf thuis een “muizenhuis” te bouwen!

Lees verder

Hoogbegaafdheid

De leerkrachten op onze school werken met DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Dit is een webbased protocol dat leerkrachten ondersteuning biedt bij de signalering en diagnostiek van begaafde leerlingen. In een aantal gevallen vraagt dit programma ook aanvullende informatie van ouders. Door middel van een het invullen van een digitale vragenlijst door ouders krijgt de leerkracht een nog completer beeld van de leerling en diens onderwijsbehoefte. Wanneer u via de mail een verzoek krijgt tot het invullen van een dergelijke vragenlijst, willen we u vragen hieraan mee te werken. Nadat alle gegevens zijn verzameld en verwerkt zal de leerkracht van uw kind u uitnodigen om de bevindingen en plannen te bespreken.

Lees verder

Zwangerschapsverlof juf Lianne

De vorige keer schreef ik u dat juf Sonja Bisschop juf Lianne na de voorjaarsvakantie gaat vervangen i.v.m. haar zwangerschapsverlof. Juf Sonja staat echter in m.i.v. deze week in groep 7-8 en kan daardoor niet meer de zwangerschapsverlof van juf Lianne invullen.

Lees verder

Voorleestips: tien goeden voorleestips

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het gemakkelijker heeft op school. Ouders spelen hierin en belangrijke rol. Daarom bij deze nieuwsbrief tien gouden voorleestips!

Lees verder

Kennismakingsmoment

De nieuwsbrief wordt tegenwoordig met hulp van ons administratiesysteem verstuurd. (Parnassys) Dit systeem pakt automatisch het mailadres dat doorgegeven is. Als u uw mailadres dus wijzigt, wilt u dit aan per mail doorgeven aan juf Paulien? (p.elshof@aves.nl) Dank u wel!

Lees verder

Uitnodiging Oecumenische Scholendienst zondag 18 februari

Wat mooi dat dit jaar de Klimop en de Titus Brandsmaschool samen optrekken in het organiseren van een oecumenische scholendienst! Wij willen u en jou van harte uitnodigen om erbij te zijn. We sluiten aan bij de actuele lesmethode met het thema ‘Eerlijk verdiend!’ Met zang van de kinderen en prikkelende stellingen belooft het een interactief samen-zijn te worden. De dienst is op zondag 18 februari in kerkgebouw De Ruimte (Ring 15). Het begint om 10.00u en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en voor de kinderen is er natuurlijk fris en wat lekkers. Van harte welkom bij deze dienst voor jong en oud!

Lees verder

Voor alle kinderen: Vastendoosjes

De 40 dagen voor Pasen vormen de vastenperiode. Het zijn de weken waarin je je voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen mensen mee. Sommigen doen bijvoorbeeld hun best om minder te snoepen, terwijl anderen snapchat en instagram af en toe overslaan.

Lees verder

Zwangerschapsverlof juf Lianne

Het zal u niet ontgaan zijn dat juf Lianne zwanger is. Aan de bevalling gaat een zwangerschapsverlof vooraf. Sinds enkele weken werkt juf Lianne halve dagen. Juf Daniëlle is vaak ’s middags in de klas geweest. Dit betekent dat de dagdelen die zij besteedde aan ondersteuning van kinderen niet door konden gaan. We zijn heel blij dat in goed overleg met de AZS De Wissel uit Luttelgeest juf Sonja Bisschop na de voorjaarsvakantie voor de duur van het zwangerschapsverlof bij ons komt werken. Na deze periode zal zij weer naar haar eigen school gaan. Gevolg van deze wisseling van leerkrachten is dat de werkdagen van de juffen na de voorjaarsvakantie gaat veranderen: Juf Sonja zal op maandag, dinsdag en vrijdag werken, en juf Jenneke zal op maandag, woensdag en donderdag werken. U ziet een overlap van leerkrachten op de maandag. Dit is bedoeld om kinderen uit deze groep extra te ondersteunen.

Lees verder

Voorleesontbijt

Afgelopen woensdag zijn we de dag begonnen met het voorleesontbijt. De kinderen uit de bovenbouw lazen voor aan de kinderen uit de onderbouw. Groep 7-8 had zelf het boek uitgekozen en voorbereid. En wat hebben ze dit goed gedaan! Met een broodje en wat te drinken zaten alle kinderen aandachtig te luisteren naar de verhalen! Dit is een van de manieren om samenhorigheid te creëren tussen de bovenbouw en onderbouw. Samen zijn we een gemeenschap en ondersteunen we elkaar! Ouders die geholpen hebben met de versnaperingen willen we van harte bedanken. Jullie ondersteunende hulp is voor ons waardevol!

Lees verder

Rapporten 16 februari

Op 16 februari krijgen de kinderen weer hun rapport mee. Wilt u controleren of het rapport van uw kind(eren) nog thuis ligt? We missen nog veel rapporten!

Lees verder

Vanuit de overblijfcommissie

Op onze school blijven veel kinderen over. Het is dan ook fijn dat er een enthousiaste groep ouders is die na het eten met de kinderen naar buiten gaat. Toch zoekt de groep naar uitbreiding. Vooral op donderdag dreigt een probleem te ontstaan omdat het op die dag lastig is om voldoende ouders op school te hebben. Daarom vragen wij u; heeft u wellicht interesse om samen met andere ouders deze klus op te pakken? U ontvangt hiervoor een vrijwilligersbijdrage. Wij horen het graag! Voor vragen kunt u terecht bij juf Paulien of bij Froukje vd Velde. (aanwezig elke overblijfdag).

Lees verder

Vanuit groep 3

Het ruimtelijk inzicht van de kinderen van groep 3 is deze week op de proef gesteld!. Vanaf welk punt is de foto gemaakt? Is het in de bibliotheek? Maar vanaf welk punt dan? Is er vanaf tafelhoogte een foto genomen of is er liggend op de grond gefotografeerd? Deze rekenactiviteit leverde mooie rekenkundige gesprekken op tussen kinderen onderling, maar ook hilarische momenten.

Lees verder

Vanuit groep 7-8, Open dagen

Zo, het zit er op. Alle open dagen zijn bezocht. Alle leerlingen van groep 8 hebben kunnen kijken, ruiken, proeven en voelen. Wat wordt de school van hun toekomst? Het Aeres, het Zuyderzee Lyceum, De Emelwerda en de Boni hebben hun visitekaartjes afgegeven. Vol indrukken gaat de groep 8-ers nu het gesprek aan met hun ouders. Wat gaat het worden? Binnenkort weten we het en worden de aanmeldingsformulieren ingevuld en opgestuurd. Zodra alles bekend is zullen de leerlingen u op de hoogte stellen.

Lees verder

Nieuwsbrief

We willen de nieuwsbrief voortaan niet meer vanaf de schoolmail versturen, maar via ons de mailmogelijkheden die ons leerlingvolgsysteem ons biedt.

Lees verder

Team

Vanaf de kerstvakantie is ons team uitgebreid met een nieuwe studente: Mareen Veenstra.

Lees verder

Vanuit groep 1-2

Het nieuwe jaar zijn wij begonnen met het thema ‘voor hulp bellen wij 112’. We hebben al veel geleerd over de verschillende hulpdiensten. Maar wat is er nou leuker dan dat er een echte politieagent langskomt om te vertellen over zijn beroep.

Lees verder

Vanuit groep 7-8, King Lear

Het waaide. Het waaide met vlagen zo hard in Nederland, dat er mensen over de straat buitelden of schoven! Dat kregen we mee via WhatsApp-filmpjes, terwijl we aan het wachten waren op de enige speler in het toneelstuk Koning Lear van Joris Lehr. Joris zat in de trein op weg naar Lelystad, maar de wind deed ook daar zijn werk. Het gevolg? Vertraging voor Joris en wachten voor ons (en alle andere toeschouwers). Toen Joris eindelijk was aangekomen, kon de voorstelling beginnen. De hofnar (de grappenmaker van de koning en de prinsessen) vertelt het verhaal: Koning Lear is te oud geworden. Hij wil zijn land verdelen over zijn drie dochters, maar met de jongste dochter verbreekt hij op het laatst het contact. Zij vertrekt naar Frankrijk. Zijn twee oudste dochters verdelen het land, maar hebben een hekel aan elkaar… Dat loopt niet goed af. Of toch, want de jongste dochter komt weer terug naar Engeland en … de oude koning Lear leeft ook nog steeds…

Lees verder

Kerstmis 2017

We hebben woensdagavond genoten van een gezellig kerstfeest. We hadden geluk met de weersomstandigheden, alles kon op het schoolplein plaatsvinden. Nadat juf Daniëlle het adventverhaal over Ebeneazer Scrooge verder heeft verteld, we gezamenlijk het advent lied hebben gezongen en het gebed is gebeden kon de kerstmarkt van start gaan. De kinderen konden verschillende activiteiten ondernemen. Veel kinderen hebben samen met hun ouders kerststukjes gemaakt, kerstkaarten geknutseld, een kerstbal voorzien van een eigen tekening en er is flink gezaagd en getimmerd aan houten kerstboompjes. Tussendoor konden we genieten van een lekker warme soep, een kopje chocolademelk/gluhwein of een ander drankje en er zijn vele broodjes gebakken boven het vuur. We willen iedereen die materialen/diensten ter beschikking heeft gesteld, heel hartelijk danken. Ook de kerstcommissie willen we bedanken en iedereen die geholpen heeft bij hand en spandiensten. Alle vrolijk pratende kinderen en ouders onder de vele lampjes op het plein brachten echt “Titus in kerstsferen. We mogen ons verheugen in de betrokkenheid van veel ouders. Dat stemt ons tot dankbaarheid.

Lees verder

Nieuwe leerkracht groep 3

Na de kerstvakantie zal juf Evy Timmermans op vrijdagochtend nieuwe leerkracht in groep 3 zijn. Juf Janiek zal die ochtend niet meer op school zijn. Op maandag t/m donderdag zal juf Janiek voor de groep staan.

Lees verder

Splitsing kleutergroep

Zoals bekend wordt de kleutergroep na de kerstvakantie gesplitst. De ouders van de kinderen van groep 1-2 hebben deze week een brief ontvangen met de nieuwe groepsindeling.

Lees verder

Ontruimingsoefening

Nadat vorige week alle rookmelders en brandmelders e.d. hun periodieke controle hadden gehad, hebben we afgelopen woensdag op school een ontruimingsoefening gedaan. De sirene (slow-whoop) was door de hele school goed te horen, alle groepen verlieten vlot hun lokalen en verzamelden zich op de afgesproken verzamelplaatsen. Daar werd aan de hand van de namenlijst gecontroleerd of we er allemaal waren. Ongeveer ieder half jaar blijven we dit oefenen, zodat iedereen goed weet wat hij/zij moet doen in het geval van een calamiteit.

Lees verder

Vanuit groep 1-2

Het is bijna kerst en dat is te merken in groep 1/2. De afgelopen weken zijn wij druk aan het werk geweest met het bezorgen van de kerstkaarten. Tijdens een wandeling door het dorp hebben we gekeken naar de straatnaamborden, de huisnummers en natuurlijk naar de oranje brievenbus. Bij de spar hebben we een postzegel gekocht. Bij ons in de groep is ook nog een echte postbode geweest. Ze heeft ons alles verteld over haar werk. Er zijn in onze groep heel wat kerstkaarten gestempeld, gesorteerd en bezorgd.

Lees verder

Sinterklaas 2017

Gelukkig is ook dit jaar Sinterklaas weer geweest. En dit keer kwam hij zelfs aan in een legerauto! Hij had wel 3 Pieten bij zich!

Lees verder

Jaarvergadering

Afgelopen woensdag waren we blij velen van u te zien tijdens de jaarvergadering. Alle geledingen binnen onze school hebben kort verteld wat er tijdens het schooljaar 2016-2017 allemaal de revue is gepasseerd. Ook is het financieel jaarverslag van de Activiteiten Commissie getoond. Het tweede deel van deze avond was gericht op begrijpend lezen en had als titel: Lezen met begrip. Middels onderzoekresultaten is aangetoond welke factoren van grote invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder. Ouders willen graag hun kinderen ondersteunen, maar weten vaak niet hoe ze dit kunnen doen. Tijdens de avond hebben we op school een viertal korte workshops aangeboden. Ouders kregen naast wat achtergrondkennis, vooral praktische tips over wat ze thuis met hun kinderen zouden kunnen doen. De hand-out (actuele woordenschat) kan dienen als reminder (actuele woordenschat) om er thuis nog eens, met partner en/of andere geïnteresseerden over door te praten!

Lees verder

Nieuwe leerkracht groep 7-8

Enkele weken geleden heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat meester Peter per 1 januari een baan als directeur aanvaard heeft, en dat wij zouden zoeken naar passende vervanging.

Lees verder

Schoen zetten voor Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land! Op de Titus Brandsma zijn er dit jaar weer allerlei dingen te beleven. Gisteren, 23 november, hebben we bijvoorbeeld onze schoen gezet!

Lees verder

Vanuit groep 3

Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 3 naar het muzisch centrum in Emmeloord geweest. Hier hebben zij geleerd om op een Djembé te spelen. Meester Moustapha heeft ons alles geleerd over deze bijzondere trommel en heeft van de les echt een Afrikaans feestje gemaakt!

Lees verder

Enquête Flevomeer Bibliotheek

Onze schoolbibliotheek is een samenwerking tussen onze school en FlevoMeer Bibliotheek. Momenteel is FlevoMeer Bibliotheek bezig met een onderzoek naar de tarieven. Onder andere ook de tarieven voor het jeugdabonnement. Ouders wordt gevraagd om hun medewerking. Hoe ziet uw ideale bibliotheeklidmaatschap eruit? En welke leentermijn heeft uw voorkeur? FlevoMeer Bibliotheek maakt het u graag nog beter naar de zin en is daarom heel benieuwd naar uw mening over hun tarieven en service. Wilt u graag boetevrij lenen? Of staat gratis internet juist hoog op uw verlanglijstje? Door de korte vragenlijst in te vullen maakt u kans op een jaar lang gratis lenen bij de bibliotheek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Lees verder

Vanuit groep 1 en 2: rooien en oogsten

In groep 1 en 2 werken we nu al voor de tweede week aan ons thema rooien en oogsten. Om ons heen zien we dat natuurlijk veel gebeuren, je ziet grote machines en trekkers met grote karren. Om dat nu eens van dichtbij te kunnen bekijken mochten we afgelopen maandag bij Jidde thuis komen kijken. Bij de familie De Rijke hebben we de enorm grote aardappelrooier gezien en de andere machines die gebruikt worden om te oogsten, ook mochten we de kisten in de schuren bekijken. Rob en Marije hebben ons laten zien hoe aardappels groeien en we zijn zelf ook met onze laarzen aan, het land op gegaan om met de hand aardappels te rooien. Het was een leerzame ochtend! Alle ouders die hieraan hebben meegeholpen, heel hartelijk dank!

Lees verder

Sint Maarten Emmaüsviering, herhaling

Een oproep aan alle kinderen en hun ouders Jullie zijn op zondagmiddag 12 november van harte welkom in de RK kerk Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Marknesse. Adres is G. Lokkenstraat. Er is dan een Sint Maartenviering om 16.00u. Wij vragen jullie allemaal een lampion mee te nemen want we gaan in een donkere kerk met de lampionnen in optocht door de kerk. Er wordt een spel gespeeld door kinderen, daarin zullen we over het leven van Sint Maarten horen. We gaan ook Sint Maarten liedjes zingen.

Lees verder

Vetrek Meester Peter

Meester Peter per 1 januari 2018 aangenomen is als directeur op de Mgr. Zwijsenschool in Kampen. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet langer bij ons leerkracht zal zijn in groep 7-8. Het is fijn voor Peter dat hem deze kans geboden wordt, en wij willen hem dan ook van harte feliciteren.

Lees verder

Startgesprekken

Op advies van de schooladviescommissie zijn we enkele jaren geleden begonnen met onze zgn. startgesprekken voor alle ouders die hier behoefte aan hebben.

Lees verder

Bibliotheek

De zomervakantie is weer voorbij… de zon heeft plaats gemaakt voor flinke regenbuien…dus weer lekker tijd om op de bank te kruipen met een fijn boek! Onze bibliotheek op school is weer geopend, dus kom snel een boek uitkiezen. Er zijn weer een aantal nieuwe aanwinsten, misschien heb je ze al gespot. Op dit moment is de bibliotheek open op woensdagochtend van 12.30 uur tot 13.00 uur en vrijdag tussen de middag van 12.00 uur tot 12.45 uur. We zijn ontzettend blij dat we altijd kunnen rekenen op een aantal lieve vrijwilligers die ons helpen met het uitlenen en innemen van de boeken. We kunnen echter nog een paar extra handen gebruiken, welke vader/moeder/opa/oma vindt het leuk om mee te helpen? Meer informatie en/of aanmelden graag bij juf Gonnie (g.vannieuwenhuizen@aves.nl)

Lees verder

Uitje Activiteitencommissie 26 september

Zoals u in de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie heeft kunnen lezen, organiseert de AC op dinsdag 26 september een uitje voor de hele school. De bestemming blijft nog even geheim, maar houd er rekening mee dat de kinderen pas rond 16.00 uur terug zijn.

Lees verder

Luizencontrole

Deze week is er weer gecontroleerd op luizen. Fijn, dat er geen luizen geconstateerd zijn! Maar ook fijn, dat er wederom een groep ouders is die dat dit jaar willen doen na elke vakantie.

Lees verder

Foto’s in de nieuwsbrief, schoolgids, Facebook

De jongste kinderen van de kleutergroep zullen in de loop van de week een formulier meekrijgen waarin hen gevraagd wordt of we foto’s van het kind mogen gebruiken ter opluistering van de nieuwsbrief enz. Ook wordt hen gevraagd of er foto’s op Facebook geplaatst mogen worden om de school positief naar buiten te brengen.

Lees verder

Vrijdag 21 juli (laatste schooldag)

Donderdag 20 juli mogen we met elkaar een prachtige slotavond beleven. Het zal voor de meeste kinderen betekenen dat ze later op bed gaan dan gebruikelijk. Voor vrijdag betekent dit dat de kinderen ook iets later op school mogen komen. We verwachten alle kinderen uiterlijk om 09.30 uur op school. Natuurlijk zijn alle leerkrachten om 08.45 uur aanwezig en zijn uw kinderen ook eerder welkom.

Lees verder

Schooluitje groep 1 t/m 8

Het lijkt nu nog ver weg, maar volgend schooljaar op 26 september 2017 is er een schooluitje met alle kinderen van de school. Vanuit de AC gaan we met de kinderen iets ontzettend leuks doen. Dit blijft voor nu nog even een verrassing. Mocht u echter tijd en zin hebben om die dag mee te gaan, kun je je alvast opgeven bij de groepsleerkracht.

Lees verder

Schoolreisje groep 1/2

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1/2 op schoolreisje geweest naar Hans en Grietje. Ze hebben hier heerlijk gespeeld, maar ze moesten wel oppassen, want soms gebeurde er iets onverwachts.

Lees verder

GGD onderzoeken groep 7 in het nieuwe schooljaar

Op woensdag 6 september komt een verpleegkundige vanuit de GGD preventieve onderzoeken doen bij de kinderen die in groep 7 zitten (de groep 6 van nu). Hier krijgt u in de zomervakantie als ouder/verzorger bericht van. Noteert u wel alvast de datum?

Lees verder

Afwezigheid Paulien

Helaas blijkt de afstemming van medicatie voor mijn schildklierprobleem lastiger te zijn dan we in de eerste instantie van uit waren gegaan. Na advies van de arbo-arts en in overleg met het College van Bestuur heb ik besloten om tijdelijk mijn werkzaamheden op school neer te leggen.

Lees verder

Trefwoord: Huis

In de komende twee weken van 3-14 juli werken we bij Trefwoord rond het thema “Huis”. In de klas en op het schoolplein horen we vaak de kinderen of de collega’s roepen “Ik ga naar huis!”. En dan neem je afscheid van elkaar: “Dag! Tot morgen!” Maar eigenlijk zegt dat kind of die collega heel veel tegelijk als geroepen wordt “Ik ga naar huis!”. ‘Huis’ heeft een grote rijkdom aan betekenissen. Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop. Maar ‘huis’ is ook de warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je op je gemak voelt. Het is de bescherming tegen striemende regen, maar ook de beschutting waarin je je kunt terugtrekken, lekker even op jezelf. De kinderen denken na over hun ‘huis’ en leren vele betekenissen van ‘huis’ kennen. Daarmee ontdekken ze nieuwe aspecten van het leven, want ‘huis’ is een deel van leven. Zo roept de ‘deur vragen op over hoe open en welkom je bent. De ‘stenen’ kun je zien als ieders plaats – ieder is een steen - binnen een gemeenschap en de meerwaarde van de groep stenen samen. Het ‘dak’ verwijst naar bescherming en veiligheid. Die rijkdom van ‘huis’ horen de kinderen terug in de Bijbelverhalen. Jezus komt bij verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij een zieke man geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders over. De kinderen onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt. Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een hoeksteen. Het is de steen die niet gemist kan worden: zo’n harde steen die in de hoek komt te liggen op de plek waar het huis het zwakst is. Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een hoeksteen? En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder een huis bouwen: de één bouwt op het zand, de ander op een stevige rotsgrond. De kinderen bedenken welk huis het stevigst staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat ‘ons huis’, in de school of thuis, stevig staat? We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te staan bij hoe het afgelopen jaar was. We kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de volgende groep. Zo kunnen we opgeruimd de vakantie in.

Lees verder

Rapporten

Op 14 juli willen wij graag het nieuwe rapport meegeven. Niet alle ouders hebben echter het rapport al ingeleverd.

Lees verder

Theaterworkshop groep 3/4

Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit groep 3/4 een theaterworkshop gehad vanuit cultuurbedrijf NOP. We verzamelden in het speellokaal van groep 1/2, waar juf Laura ons meenam in allerlei soorten bewegingen (maak je groot, breed, klein, plat, etc.)! We hebben verschillende emoties en personages uitgebeeld, zoals een deftige dame, een vriendelijke koning en een dikke patatbakker, een verlegen, klein meisje. Wat een enthousiasme! Juf Laura vond dat we het vol overgave deden! Uiteindelijk hebben we in kleine groepjes een toneelstukje bedacht en laten zien aan elkaar, waarbij we de eerder uitgebeelde emoties en personages mochten gebruiken. Het was een geslaagde workshop!

Lees verder

VakantieBiep-app

In de zomervakantie is het helaas niet mogelijk om boeken te komen lenen bij onze schoolbibliotheek. Toch kun je in de zomervakantie lekker blijven lezen! Ook dit jaar kun je de VakantieBiep-app downloaden, op www.vakantiebieb.nl is een instructiefilmpje te zien. Op deze manier kun je (gratis) een hele stapel leuke kinderboeken lezen, er zijn een flink aantal boeken in de categorie 6-9 jaar en in de categorie 9-12 beschikbaar. De app is nu al te downloaden, dus vraag je ouders, dan heb jij gedurende jouw zomervakantie alvast genoeg leesvoer. (Voor vaders en moeders: Vanaf 1 juli is er ook een VakantieBieb-app beschikbaar met een collectie voor volwassenen!) Lezen is niet alleen leuk, maar ook je leesvaardigheid (AVI-niveau) blijft er door op peil.

Lees verder

Overblijf

Op donderdag 18 juli heeft de overblijf een traktatie voor alle kinderen. De kinderen hoeven hierdoor geen eigen brood mee te nemen voor de overblijf. Hier wordt voor gezorgd. Ook de kinderen die normaal niet overblijven, mogen die dag overblijven. Mochten er kinderen zijn met een allergie, dieet of die geen varkensvlees eten, geef dit dan even door aan de leerkracht.

Lees verder

Duikelrek

Wat een prachtig duikelrek hebben wij gekregen van de AC! De kinderen zijn er heel blij mee! (en daardoor wij ook)

Lees verder

Parkeren bij de school

Al meerdere keren hebben wij de aandacht gevraagd voor het parkeren van auto's voor de school. Wilt u uw auto parkeren in de diverse parkeergelegenheden?

Lees verder

Groep 2 op de donderdagmiddag

De kinderen van groep 1 zijn donderdagmiddag vrij en 2a en 2b zijn dan wel aanwezig. Omdat we nu steeds meer naar het eind van het schooljaar gaan hebben we besloten om groep 2 op donderdagmiddag samen te voegen. (16 kinderen)

Lees verder

Vanuit groep 3/4

De ouders en de kinderen van groep 3/4 hebben vast wel gemerkt dat juf Janiek weer meer en meer voor de klas staat. We zijn daar blij mee, omdat dat betekent dat de gezondheid van juf Janiek sterk vooruit gaat.

Lees verder

School-bibliotheek

Sommige kinderen hebben ze misschien al gespot, we hebben weer een heel aantal nieuwe titels in onze schoolbibliotheek! Voor alle leeftijden zijn er weer nieuwe aanwinsten, kom snel kijken, want ook voor jou staat er vast iets tussen! Deze boeken mogen natuurlijk op school gelezen worden, maar het is ook mogelijk om een boek te lenen en thuis lekker te lezen. De openingstijden voor het lenen voor thuis zijn: woensdag van 12.30 – 13.00 uur en vrijdag van 12.00 – 12.45 uur.

Lees verder

Klassenverdeling 2017-2018

Dit lopend schooljaar is nog niet voorbij, toch kijken we al naar het nieuwe schooljaar en denken we samen na over de klassenverdeling van het nieuwe schooljaar. Na overleg met de s.a.c. en de m.r. hebben we gekozen voor de volgende klassenverdeling:

Lees verder

Thema 'Vrijheid' van 8-24 mei

In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen bij het vak godsdienst/levensbeschouwing rond het thema “Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de herdenking van de zwaar bevochten vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Herdenken is tegen elkaar zeggen: we willen zorgen dat die vrijheid er blijft en dat die vrijheid mogelijk wordt voor anderen die in onvrijheid leven.

Lees verder

Thema Sport in groep 1 en 2

Bij de kleuters werken we deze week en de komende twee weken over het thema sport. We leren graag verschillende soorten sport kennen en nodigen daarom ook ouders uit die ons iets meer kunnen vertellen en laten zien over “hun” sport. Misschien kunt u het zelfs wel samen met ons proberen te doen… Mogelijk heeft u er via uw kind al over gehoord, want we hebben al een paar afspraken gemaakt! We zijn redelijk flexibel, dus een geschikt tijdstip plannen moet lukken! Bent u enthousiast over uw sport en lijkt het u leuk om de kinderen van groep 1 en 2 ook enthousiast te maken, neem contact op met de leerkrachten van groep 1 en 2.

Lees verder

Kamp groep 3/4

Afgelopen woensdagen donderdag is groep 3/4 op kamp geweest in St. Jansklooster. Het thema was dieren. Wat hadden we een geluk met het weer! We hebben heerlijk buiten gespeeld, de dieren die op het terrein waren, mogen verzorgen en verschillende spellen en opdrachten gedaan! De spellen olifantenplassen en flessenvoetbal waren zeer geslaagd in het zonnetje! Ook hebben we liedjes gezongen aan het kampvuur, levend stratego gedaan en een speurtocht gelopen. Iedereen heeft genoten en het was erg gezellig.

Lees verder

Vastenactie

Vandaag, op Witte donderdag, hebben we tijdens een viering met alle kinderen van onze school gezamenlijk geluisterd en gekeken naar de verhalen rond Pasen. Ook de vastenactie liep natuurlijk ten einde. We hebben alle vastenactie-spaarpotjes verzameld en al het gespaarde geld bij elkaar gedaan. Met ons allen hebben we nu al het fantastische bedrag van € 267.69 gespaard. Dit geld gaat naar de kinderen in El Salvador, waar het gebruikt wordt voor speeltoestellen en moestuinen. Als jullie hier meer over willen weten, kun je middels deze link (https://youtu.be/h0vjk6u5sdY) het filmpje bekijken. Als je je spaarpotje nog niet mee naar school hebt genomen, mag dit volgende week ook nog. Lever je spaarpot dan in bij je juf of meester, zij zullen zorgen dat het geld op de goede plek komt. Namens alle kinderen in El Salvador heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Lees verder

21 april Koningsspelen

Vrijdag 21 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Afsluiting techniekproject scholen Nagele

Basisscholen Klimop en Titus Brandsma hebben dinsdagavond 11 april hun gezamenlijke project “Water” afgesloten. Tijdens de afsluiting hebben de ouders en andere belangstellenden kunnen zien waar de kinderen de afgelopen 3 weken aan hebben gewerkt.

Lees verder

Vastenactie

We zijn al weer enige weken op weg naar Pasen, onder andere middels ons vasten-aktie-project besteden we hier in de klassen ook aandacht aan. Dit jaar sparen we voor kinderen in El Salvador.

Lees verder

Palmpasen

In de aanloop naar Pasen, vieren we aanstaande vrijdag 7 april Palmpasen. Ook dit jaar gaan we op school Palmpasen-stokken versieren, we vertellen over de symboliek van het palmtakje en het broodhaantje en alle andere versierselen. Na het versieren houden we een korte viering, die we om 11.50 uur afsluiten met een kleine rondgang over het schoolplein. Om dit alles mogelijk te maken, zijn we op zoek naar ouders/opa’s/oma’s/oppassen die ons willen assisteren bij het versieren, we

Lees verder

Koningsspelen

Vrijdag 21 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Wetenschap en Techniek, thema Water

Dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 11 april staan in het teken van Wetenschap en Techniek. Samen met onze buurschool gaan we actief aan de slag binnen het thema ‘water’. De gezamenlijk afsluiting hiervan is op dinsdag 11 april (tijd volgt nog). Noteer deze data vast in uw agenda.

Lees verder

Schoolvolleybal groep 6-8

Op woensdag 15 maart was er schoolvolleybal, de kinderen die meededen uit onze klas zijn: Demi van der Wiel, Silke Bergboer, Celine van Herwaarde & Claudio Mink. In de eerste wedstrijd wonnen we met 4-1 de tweede wedstrijd wonnen we met 5-1 en de derde met 6-0 toen gingen we naar de finale. Die moesten we tegen Bant spelen, we hadden verloren met 3-1 maar werden toch tweede. Vervolgens kregen we toch nog een beker plus nog een stickerblaadje en een lintje, het was super gezellig.

Lees verder

De keuze voor het Voortgezet Onderwijs

In februari 2017 vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats (elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies). In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Vervolgens wordt de aanmeldingsprocedure in gang gezet.

Lees verder

De keuze voor het Voortgezet Onderwijs

In februari 2017 vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats (elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies). In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling

Lees verder

Klassenouders

U heeft in de schoolgids gelezen dat elke klas een klassenouder heeft. Deze klassenouder heeft o.a. een organiserende taak en ondersteunen hiermee de leerkracht. Voor de klassenouders is de mail een handig hulpmiddel.

Lees verder

Juf Lianne is terug

Het is fijn dat juf Lianne weer bij ons op school is na haar bevallingsverlof. Juf Lianne is op donderdag en vrijdag in groep 1-2a. Vandaag waren juf Kelly en juf Lianne samen in de klas. Voortaan zal op maandag t/m woensdag juf Kelly aanwezig zijn, en op donderdag en vrijdag dus juf Lianne.

Lees verder

Advent: hoe werken we hieraan in de klassen?

Op de hele wereld wordt kerstmis gevierd. Het lijkt er dan op dat al die verschillen op de wereld zoals religieuze, etnische, culturele en sociale grenzen, voor even worden vergeten. Het is blijkbaar het moment om op zoek te gaan wat ons bindt. Mensen lijken heel even van goede wil en verlangen naar vrede en warmte. Voor even willen we de ruzies en de conflicten in de wereld vergeten.

Lees verder

Groep 1-2

Op onze school hebben we dit schooljaar gekozen om de kinderen van groep 1 en 2 niet in twee aparte groepen onder te brengen, maar twee combinatiegroepen 1/2 te vormen. Op deze manier denken wij nog beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Iedereen is inmiddels al weer gewend aan de nieuwe situatie, maar misschien vindt u het fijn om hier nog wat meer van te weten.

Lees verder

Hulp bij het lesgeven aan volwassenen

Ongeveer een half jaar geleden zijn we gestart met het geven van Nederlandse les aan ouders van onze school die de taal niet (goed) spreken of begrijpen. Dit is gebeurd onder de bezielde leiding van juf Vrony Brugge.

Lees verder

Scholierensport

Tijdens het project scholierensport kunnen leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in een aantal lessen kennismaken met een of meerdere sporten. Een mooie kans om samen met leeftijdsgenoten vrijblijvend een sport te proberen. Dit jaar is er keuze uit ruim 50 sportaanbieders in Noordoostpolder en doen in alle dorpen meerdere verenigingen mee!

Lees verder

Kerstviering 2016

Wat een prachtige Kerstviering hebben we gisteren samen mogen beleven! We hebben in groepen een route door het dorp gelopen, en bij verschillende huizen waren we welkom om een stukje van het kerstverhaal te horen en/of wat lekkers te ontvangen. We hebben prachtige liedjes gezongen die de kinderen ook allemaal flink geoefend hadden.

Lees verder

Extra inzet leerkrachten

Het is fijn dat wij vanuit Passend Onderwijs middelen hebben gekregen om de kinderen van onze school extra te ondersteunen. Met wat extra middelen kunnen wij hier drie dagen een extra leerkracht van bekostigen die de klassen zal ondersteunen. Deze leerkracht zal de kinderen die extra zorg nodig hebben individueel of in kleine groepjes kunnen ondersteunen. Het gaat hier om kinderen van groep 3 t/m 8.

Lees verder

Telefonische bereikbaarheid

Alle Avesscholen hebben speciale regelingen getroffen met de KPN en Tele 2. Deze partijen zijn beiden aan het werk geweest in onze school. Voorlopig is het effect dat we op dit moment telefonisch onbereikbaar blijken te zijn. Op dit moment kunt u ons dus niet telefonisch bereiken op onze schooltelefoon. Uiteraard kunt u ons nog wel mailen: swstitusbrandsma@aves.nl of p.elshof@aves.nl .

Lees verder

Iris Stoker wint voorleeswedstrijd

Vrijdagochtend heeft er een voorleeswedstrijd plaatsgevonden in groep 7/8. Er hebben 7 kinderen meegedaan. Op de derde plek is Tessa geëindigd, en op de tweede plek is Famke geëindigd. Iris is er uiteindelijk met de winst vandoor gegaan en zal ons vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale in Emmeloord. Deze zal plaatsvinden in de periode januari tot half maart. Daar wensen we Iris ontzettend veel succes!

Lees verder

Tafeltennistafel

Op de laatste ouderavond is gesproken over de financiële reserves die in de loop der jaren opgebouwd zijn door de A.C. Er is toen gesproken om een deel van deze reserves te spenderen aan speelmateriaal voor de kinderen.

Lees verder

Een dochter voor juf Liane

Wij zijn heel blij dat Mirthe van Eijken is geboren, dochter van juf Lianne en Hendrik. Met Mirthe gaat het gelukkig helemaal goed, en ook juf Lianne voelt zich helemaal goed.

Lees verder

Rapporten op 8 juli

Anders dan eerder in de nieuwsbrief geschreven is krijgen de kinderen op 8 juli hun eindrapport mee. Voor de kinderen van instroomkinderen van groep 1 (kinderen die in of na januari 2016 in de klas zijn gekomen) geldt het volgende: de kinderen krijgen niet een “gewoon” rapport. Wel krijgen deze kinderen een korte tekst mee van de leerkracht waarin zij haar bevindingen en observaties beschrijft.

Lees verder

Inrichten halletjes van de school

 U heeft vast wel eens opgemerkt dat de halletjes van onze school wisselend ingericht zijn. Vaak is de wisseling per seizoen, of er is een duidelijk thema in de school of alleen de onderbouw. Deze halletjes worden verzorg door juf Anke en Cindy Keur. Zoals u weet zal juf Anke volgend schooljaar niet meer op onze school werken, en ook Cindy heeft aangegeven dat zij dit volgend schooljaar niet meer kan doen. Mijn vraag is de volgde: welke ouder(s) zit/zitten vol ideeën voor deze halletjes? Wilt u hier eens over nadenken? Voor informatie kunt u natuurlijk terecht bij juf Paulien, juf Anke en bij Cindy.

Lees verder

De vakantieBieb-app

Het duurt nog een aantal weken, maar gedurende de zomervakantie is onze bibliotheek op school helaas ook gesloten...En wij weten dat ook in de zomervakantie lezen leuk is! De bibliotheek speelt daar goed op in met een nieuwe (gratis) app, te downloaden via de App Store en Google Play Store. Via deze app is een grote selectie e-books voor kinderen (en volwassenen) te downloaden. Deze3 app is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 31 augustus 2016. Voor meer informatie kun je kijken op www.vakantiebieb.nl (alle kinderen krijgen deze week ook een ansichtkaart hierover mee!)

Lees verder

Groepsindeling volgend schooljaar

Volgend schooljaar zullen we voor het eerst in het bestaan van onze nieuwe school geen gebruik meer kunnen maken van de fusiegelden die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dit betekent dat wij met een groep minder gaan werken.

Lees verder

Spaargeld activiteitencommissie

Tijdens de jaarvergadering werd er gevraagd of er met het geld dat op de spaarrekening van de AC staat niet iets leuks gedaan kan worden.  Met de AC-leden is hier over gesproken en hebben we het volgende bedacht. Graag zouden wij van jullie, maar ook van jullie kinderen ideeën ontvangen over waar we het geld aan zouden moeten besteden. Denk dan bijvoorbeeld aan iets voor op het plein, een educatief uitje, enz. Deze ideeën kunnen tot en met 18 mei in de ideeënbus worden ingeleverd . Deze bus staat in de hal van de midden- /bovenbouw. Zou u dus samen met uw kind/kinderen willen brainstormen over ideeën en deze op papier in de ideeënbus willen inleveren?

Lees verder

Nieuwe aanwinsten schoolbibliotheek

Op de foto zie je de zojuist binnengekomen spiksplinternieuwe kinderboeken, een aanwinst voor onze schoolbibliotheek. Je kunt ze natuurlijk op school in je eigen klas lezen, maar als je niet kunt wachten... leen je ze lekker voor thuis! Kijk snel of je favoriete titel er tussen staat!

Lees verder

Koningsspelen 2016

Vrijdag 22 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Koningsspelen 2016 (deel 2)

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen worden die ochtend om 8.45 uur op het plein van de Klimop verwacht. Daar zullen we de dag openen met het Koningsdag dansje. Vervolgens worden er van 9.15 tot 11.15 uur spelletjes gespeeld rondom de scholen. Van 11.15-12.00 uur lunchen de kinderen op de eigen school. De kinderen hoeven die dag geen tas mee te nemen met een tussendoortje of lunchpakket.

Lees verder

Bant - Stormschade wordt na 9 jaar hersteld

De grote stormschade in het Kuinderbos van 2007, is woensdag deels hersteld. Er zijn jonge bomen geplant als vervanging van de duizenden bomen die tijdens de storm omwaaiden. Basisschoolleerlingen uit Noordoostpolder namen de klus op zich, in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Ook elders in de provincie wordt er aandacht aan de Boomfeestdag besteed. In Almere worden bomen en struiken geplant, die de bewoners zelf hebben uitgezocht. En leerlingen van de basisschool De Dukdalf zetten samen met burgemeester Franc Weerwind de schop in de grond.

Lees verder

Kom kijken in de klas

We willen u dan ook van harte uitnodigen om bij uw kind een periode een les te volgen. We gaan werken in twee blokken: van 8.45 – 10.00 uur en van 10.00 – 11.30 uur. U bent welkom tijdens het eerste blok of in het tweede blok. We vragen iedereen vooraf om zich op te geven als u hier gebruik van wilt maken. U wordt dan ingedeeld in een van de twee groepen. Het is niet mogelijk om hierin een voorkeur aan te geven. U wordt geplaatst in een van de groepen. U krijgt vooraf natuurlijk bericht in welke groep u wordt geplaatst. Het is niet mogelijk om tijdens een blok van klas te ruilen.

Lees verder

Vastenaktie 2016! Vanuit groep 3

Vastenactie 2016: Sparen voor schoolmaterialen voor kinderen in Oeganda. Ook in groep 3 maken we onze spaardoosjes zélf van melkpakken, flessen en doosjes. Erg leuk en goed voor het milieu!

Lees verder

Vastenaktie 2016! Vanuit groep 3

Carnaval!!

Op vrijdag 5 februari is het weer zo ver, dan vieren we ’s ochtends Carnaval! Alle kinderen mogen verkleed op school komen. Op deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. In de middenruimte bij groep 6/7 en 8 houden we een playbackshow. Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot vrijdag 29 januari opgeven bij de eigen leerkracht. Er is per klas een maximum aantal acts vastgesteld. Indien er meer acts zijn worden er in de klassen voorrondes gehouden.

Lees verder

Carnaval!!

Morgen vieren we carnaval !!!

Morgen, vrijdag 5 vieren we ‘s ochtends Carnaval! Zoals u weet wordt er een playbackshow georganiseerd. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. We gebruiken voor de muziek het smartbord. De kinderen hoeven dus ook geen muziek mee te nemen!

Lees verder

Like onze Facebookpagina

Als school willen we graag een facebook-pagina opstellen om zo “snelle en veelal leuke berichtjes” te kunnen versturen. We denken dat Facebook een mooi middel kan zijn om de onderlinge verbondenheid met elkaar te benadrukken.

Lees verder

Nationaal schoolontbijt dinsdag 12 november

Meer en meer kinderen gaan naar school zonder ontbijt gehad te hebben. We willen benadrukken hoe belangrijk wij een goede start van de dag vinden en daarom doen wij mee aan de week van het schoolontbijt. (9 t/m 13 november). Op dinsdag 10 november zullen we allemaal samen ontbijten: op die dag hoeven de kinderen niet eerst thuis te ontbijten. Dat doen we op school. In de bijlage leest u meer informatie over ontbijten.

Lees verder

Sint Maarten liedjes

Op school zijn de kinderen al druk bezig met het maken van lampionen voor Sint Maarten en het oefenen van liedjes. Naast de liedjes die we jaarlijks horen staan er hieronder nog een aantal;

Lees verder

Kinderboekenweek - Kinderen mogen verkleed op school komen !!

Op woensdag 7 oktober gaan wij op school van start met een gezellig kinderboekenbal waar een gouden griffel uitgereikt wordt aan een zeer speciale gast. Het thema van de Kinderboekenweek  is "Raar maar waar" en staat bol van leuke weetjes en uitvindingen. De kinderen mogen die ochtend in stijl op het kinderboekenbal komen, zij mogen zwarte/witte kleding aan, de zaal is ook zwart/wit versierd. 

Lees verder

Kinderboekenweek - Kinderen mogen verkleed op school komen !!

Scholencross

Ook dit jaar organiseert AVNOP weer de jaarlijkse scholencrosses. De eerste zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober, de tweede op zaterdag 7 november. De aanvang van beide crosses is 14.30 uur. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2003 t/m 2009 kan meedoen. De kosten bedragen €1,50 per cross te voldoen bij de 1e cross op 10 oktober. Ook dit jaar zijn er weer drie klassementen:

Lees verder

Bedankt Sportdag Nagele!

Van Sportdag Nagele kregen wij onlangs veel sport- en spelmaterialen! Zo kregen we voor ongeveer E1000,- nieuwe bounceballen, hockeysticks en hockeyballen! We zijn er heel blij mee en we zullen ze zeker op sport- en spelmomenten inzetten.

Lees verder

Spelletjes over?

De overblijfouders willen u vragen of u wellicht thuis nog korte, complete spelletjes heeft die u thuis niet meer gebruikt? Zo ja, mogen de overblijfkinderen er dan mee spelen op regenachtige dagen?

Lees verder

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.