Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan niet instemmen en adviseren). De raad bestaat voor de helft uit teamleden en voor de andere helft uit ouders. Op onze school bestaat de MR uit 4 leden.

Wie is de MR?

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

Gonnie van Nieuwenhuizen

Voorzitter

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

Peter van Herwaarden

Secretaris

Titus Brandsmaschool - Medezeggenschapsraad -

José Hooyer

Ouder

Wat doet de MR?

De MR heeft de volgende rechten en plichten:

  • De MR behartigt de belangen van ouders en personeel van de school.
  • De medezeggenschap in het onderwijs wordt geregeld door de wet WMS (Wet medezeggenschap op Scholen).
  • Over een aantal plannen van de schooldirectie heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zonder instemming van (een deel van) de MR deze plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
  • Over een ander deel van de plannen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR krijgt de gelegenheid vooraf advies uit te brengen over besluitvorming van de directie.
  • Soms heeft de gehele MR stemrecht, soms alleen het ouderdeel of alleen het teamdeel.
  • De MR heeft rechten om de voor haar benodigde informatie te verkrijgen en heeft het recht onderwerpen aan te kaarten bij de directie (initiatiefrecht).
  • De MR heeft ook plichten: openheid (door o.a. openbare notulen en jaarverslagen), overleg met geledingen, waken voor discriminatie, geheimhoudingsplicht, etc.

Vergaderschema

De vaste vergaderdag is de donderdag en de vergadering begint om 19:30. In principe vinden vergaderingen op school plaats. Ter informatie zijn hieronder ook data van andere evenementen opgenomen.

 

Datum

 

 

 

donderdag 25 januari 2017

 

26 februari – 2 maart voorjaarsvakantie

 

donderdag 8 maart 2017

 

donderdag 19 april 2017

 

Ter info: meivakantie: 30 april – 11 mei

 

Ter info: avondvierdaagse: 22 – 25 mei

 

donderdag 31 mei 2017

 

Ter info: kamp 18 – 22 juni: groep 3-8

 

Ter info: dorpsfeest: 14 – 17 juni

 

donderdag 10 juli 2017 laatste vergadering en afsluitende borrel

 

donderdag 19 juli Slotavond Titus

 

MR vergaderingen zijn publiek toegankelijk, dus u bent altijd van harte welkom. Als u een agendapunt voor de MR heeft, dan kunt u dit e-mailen naar de secretaris. MR vergaderdata kunnen door omstandigheden daags voor de vergadering nog wel eens wijzigen. Bij de voorzitter of secretaris kunt u vooraf vragen of de vergadering door gaat.

Notulen

Lees hier de notulen van de vergadering van 19 oktober 2017

Lees hier het jaarverslag 2016-2017

Lees hier de notulen van de vergadering van 13 juli 2017

Lees hier de notulen van de vergadering van  20 april 2017

Lees hier de notulen van de vergadering van  9 maart 2017

Lees hier de notulen van de vergadering van  13 december 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  1 november 2016

Lees hier de notulen van de vergadering van  15 september 2016

Lees hier het jaarverslag 2015-2016

Lees hier het jaarverslag 2014-2015